Bac Ninh Drug Quality Control Center                             

Đơn vị chủ quản: 
Bac Ninh Health Department
Số VILAS: 
1024
Tỉnh/Thành phố: 
Bắc Ninh
Lĩnh vực: 
Pharmaceutical
Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm kiểm nghiệm Bắc ninh
Laboratory: Bac Ninh Drug Quality Control Center                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Cơ quan chủ quản:  Sở Y tế Bắc Ninh
Organization: Bac Ninh Health Department
Lĩnh vực thử nghiệm: Dược
Field of testing: Pharmaceutical
Người quản lý/   Laboratory manager: Nguyễn Văn Lịch  
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  
 
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 1.  
Nguyễn Văn Lịch Các phép thử được công nhận/ Accredited tests
 1.  
Nguyễn Công Ba Các phép thử được công nhận của Khoa kiểm nghiệm Hoá Lý-Dược lý Accredited tests of Department of Physical Chemistry - Pharmacology Analysis
 1.  
Nguyễn Thị Hạnh
 1.  
Nguyễn Văn Thơ Các phép thử được công nhận của Khoa Đông dược- Mỹ phẩm- Thực phẩm Accredited tests of Department of Herbal Medicines- Cosmetics- Food Analysis
 1.  
Nguyễn Thị Thúy Hà
 1.  
Trần Thị Phương
 
Số hiệu/ Code: VILAS 1024
Hiệu lực công nhận kể từ ngày 08/01/2024 đến ngày 07/01/2027         
Địa chỉ/ Address:        phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh    
Địa điểm/Location:    phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh      
Điện thoại/ Tel:          02223822552          E-mail:         ttknbacninh@gmail.com                                
   
Lĩnh vực thử nghiệm: Dược Field of testing:             Pharmaceutical
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Thuốc (nguyên liệu, thành phẩm) Medicines (Raw materials and finished products) Cảm quan (tính chất, mô tả, hình thức) Appearance (Characters, description, form)   Dược điển Việt Nam V, Dược điển các nước và Tiêu chuẩn cơ sở do Bộ y tế phê duyệt Vietnamese Pharmacopoeia V, Freign Pharmacopoeias and In- House Specifications appoved by MOH
 1.  
Xác định mất khối lượng do làm khô Determination of water (loss on drying)  
 1.  
Xác định chỉ số pH Determination of pH value 2 ~ 12
 1.  
Xác định tỷ trọng Determination of relative density  
 1.  
Định tính hoạt chất chính Phương pháp hóa học, phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến, phương pháp sắc ký lớp mỏng Identification: Chemical reactions, UV-Vis, TLC method  
 1.  
Định lượng các hoạt chất chính Phương pháp chuẩn độ thể tích, phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến Assay: Volumetric titration, UV-Vis method  
 1.  
Dược liệu Herbal   Xác định tỷ lệ vụn nát dược liệu Determination of the ratio of pharmaceutical crumbled  
 1.  
Xác định tạp chất lẫn trong dược liệu Determination of foreign matter in herbal medicines  
 1.  
Xác định tro (tro toàn phần, tro không tan trong acid) Determination of ash (total ash, acid insoluble ash)  
 1.  
Thuốc (thành phẩm) Medicines (finished products) Xác định hoạt lực thuốc kháng sinh Phương pháp thử vi sinh vật (Erythromycin, Tobramycin, Gentamycin, Neomycin, Spiramycin) Determination of antibiotic potency Microbial test methods (Erythromycin, Tobramycin, Gentamycin, Neomycin, Spiramycin)   Dược điển Việt Nam V, Dược điển các nước và Tiêu chuẩn cơ sở do Bộ y tế phê duyệt Vietnamese Pharmacopoeia, Freign Pharmacopoeias and In- House Specifications appoved by MOH  
 1.  
Xác định độ đồng đều khối lượng Determination of weight  
 1.  
Xác định khối lượng Determination of weight  
 1.  
Xác định độ rã Determination of disintergration  
 1.  
Xác định độ hòa tan Phương pháp quang phổ tử ngoại khả kiến Determination of Dissolution UV-Vis method  
 1.  
Đo thể tích Determination of volume  
 1.  
Xác định độ đồng đều hàm lượng Phương pháp quang phổ tử ngoại khả kiến Determination of uniformity of content UV-Vis method  
 1.  
Xác định độ mịn, cỡ bột Determination of fineness, powder size (0,045 ~ 2,000) mm
 
Ngày hiệu lực: 
07/01/2027
Địa điểm công nhận: 
Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Số thứ tự tổ chức: 
1024
© 2016 by BoA. All right reserved