Calibration laboratory - Microbiology Department

Đơn vị chủ quản: 
Bach Mai Hospital
Số VILAS: 
883
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Measurement - Calibration
Tên phòng thí nghiệm: Phòng hiệu chuẩn - Khoa Vi sinh
Laboratory: Calibration laboratory - Microbiology Deparment
Cơ quan chủ quản:  Bệnh viện Bạch Mai
Organization: Bach Mai hospital
Lĩnh vực thử nghiệm: Đo lường – Hiệu chuẩn
Field of testing: Measurement – Calibration
Người quản lý/ Laboratory manager: Trương Thái Phương
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
  1.  
Trương Thái Phương Các phép hiệu chuẩn được công nhận Accredited calibrations  
 
  1.  
Vũ Tường Vân  
 
  1.  
Phạm Hồng Nhung  
 
  1.  
Lê Trung Dũng  
           
 
Số hiệu/ Code:  VILAS 883
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 29/12/2025
Địa chỉ/ Address:           Số 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội
Địa điểm/Location:       Số 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội
Điện thoại/ Tel:  043 869 3732 - Ext 6572 Fax: 043 869 1607
E-mail: visinhbvbm@gmail.com Website: www.bachmai.gov.vn
                                                              Lĩnh vực hiệu chuẩn: Dung tích Field of calibration: Volume     
TT Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated Phạm vi đo Range of measurement Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 / Calibration and Measurement Capability (CMC)1/
  1.  
Micropipette 20 μL QTKT-HCPP.01 (2015) 0,6 μL
50 μL 1,0 μL
100 μL 1,2 μL
200 μL 1,7 μL
500 μL 2,0 μL
1 000 μL 2,3 μL
Chú thích/ Note: 1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, usually usinga coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits.  
Ngày hiệu lực: 
29/12/2025
Địa điểm công nhận: 
Số 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
883
© 2016 by BoA. All right reserved