Danh sách phòng chứng nhận

Danh sách phòng chứng nhận

Số VICAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
054 National Center For Fertilizer Testing 13/03/2020 Đình chỉ
048 ASIACERT Quality Certification One Member Company Limited – Vietnam Institute of Dietary Supplements 09/06/2018 Đình chỉ
044 Vinacontrol Group Corporation Đình chỉ
© 2016 by BoA. All right reserved