Documents

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AGI01. Categories of Inspection Activites
17/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AP01. Complaints Procedure
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AP02. Appeals Procedure
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
API01. Inspection bodies Accreditation Procedure
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AR01. Rule of procedure governing accreditation
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AR02. General regulation for use of accreditation logo/symbol
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
ARI01. Regulation on Accreditation fees for Inspection bodies
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
ARI02. Guideline for application of ISO/IEC 17020:2012 for the accreditation of inspection bodies
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved