Documents

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AFC.01.01: Annex 2 for EMS
22/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AFC.01.01: Annex 1 for QMS
22/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AFC.01.01: Annex 3 for FSMS
22/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AFC.01.01: Annex 4 for PRO
22/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AFC.01.01: Annex 5 for PER
22/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AFC.01.01: Application form
22/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AG.01 Appendix 2: Agreement between BoA and CABs on using of IAF MLA mark
22/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AGC07. Fee Structure for Certification Applicants
21/06/2017
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
AP.01: Rule of Procedure Governing Accreditation
02/08/2017
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
APC01. CB Accreditation Process
02/08/2017
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved