Documents

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AP01. Complaints Procedure
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AP02. Appeals Procedure
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
APL01. Laboratory Accreditation Procedure
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AR01. Rule of procedure governing accreditation
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AR02. General regulation for use of accreditation logo/symbol
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
ARL03. Regulation on Measurement traceability, PT/ interlaboratory comparision policies
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
ARLM01. Regulation on calculation of assessment fee for medical laboratory
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
ARLM02. Categories of medical testing
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
ARLM03. Supplementary requirement for accreditation in the field of medical testing
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved