Electrical - Mechanical Laboratory

Đơn vị chủ quản: 
Minh Long 2 Technical Ceramic Co., LTD
Số VILAS: 
083
Tỉnh/Thành phố: 
Bình Dương
Lĩnh vực: 
Electrical - electronic
Mechanical
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm Điện - Cơ
Laboratory: Electrical - Mechanical Laboratory
Cơ quan chủ quản:  Công ty TNHH Sứ Kỹ Thuật Minh Long 2
Organization: Minh Long 2 Technical Ceramic Co., LTD
Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - điện tử, Cơ
Field of testing: Electrical – Electronics, Mechanical
Người quản lý/ Laboratory manager: Lê Bảo Toàn
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 
 1.  
Vương Văn Hiếu Các phép thử được công nhận/Accredited tests
 
 1.  
Huỳnh Văn Hồng
 
 1.  
Lê Bảo Toàn
         
 
Số hiệu/ Code:       VILAS 083
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 17/02/2025 
Địa chỉ/ Address:    328, Đại lộ Bình Dương, KP. Hưng Lộc, P. Hưng Định, TP. Thuận An,                                 Tỉnh Bình Dương
Địa điểm/Location: 328, Đại lộ Bình Dương, KP. Hưng Lộc, P. Hưng Định, TP. Thuận An,                                 Tỉnh Bình Dương
Điện thoại/ Tel:       0274.3746686     Fax: 0274.3753556  
E-mail:                    milolab.vilas083@gmail.com  
                                                              Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử, Cơ Field of Testing:        Electrical – Electronics, Mechanical
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Sứ đỡ đường dây có điện áp từ 1 đến 35kV Porcelain pin type insulators for voltage from 1 to 35 kV Kiểm tra ngoại quan Visual inspection - TCVN 7998-1 : 2009 IEC 60383-1 : 1993
 1.  
Đo chiều dài đường rò Measurement of Creepage distance 1 mm / Đến/to 2000 mm TCVN 7998-1 : 2009 IEC 60383-1 : 1993
 1.  
Kiểm tra kích thước Verification of dimentions 1 mm / Đến/to 2000 mm TCVN 7998-1: 2009 IEC 60383-1 : 1993
 1.  
Thử phóng điện bề mặt Flash over test - TCVN 7998-1: 2009 IEC 60383-1 : 1993
 1.  
Thử chu kỳ nhiệt Temperature cycle test (-40 ~ 40)oC (0 ~ 400)oC TCVN 7998-1 : 2009 IEC 60383-1 : 1993
 1.  
Thử lực phá hủy cơ học Mechanical failing load test Đến/to 50 kN TCVN 7998-1 : 2009 IEC 60383-1 : 1993
 1.  
Thử điện áp chịu tần số công nghiệp (ở trạng thái khô trong 01 phút) Power- frequency voltage withstand test (Dry condition per 01 min) Đến/to 150 kV TCVN 7998-1 : 2009 IEC 60383-1 : 1993
 1.  
Thử điện áp chịu xung sét khô Dry lightning impulse withstand voltage test Đến/to 300 kV TCVN 7998-1 : 2009 IEC 60383-1 : 1993
 1.  
Cách điện treo bằng sứ dùng cho đường dây trên không String insulator of ceramic material for overhead lines Kiểm tra ngoại quan Visual inspection - TCVN 7998-2 : 2009 IEC 60383 – 2 : 1993
 1.  
Đo chiều dài đường rò Measurement of Creepage distance 1 mm / Đến/to 2000 mm TCVN 7998-2 : 2009 IEC 60383 – 2 : 1993
 1.  
Kiểm tra kích thước Verification of dimentions 0,02 mm/ Đến/to 300 mm TCVN 7998-2 : 2009 IEC 60383 – 2 : 1993
 1.  
Thử chu kỳ nhiệt Temperature cycle test (-40~40)oC (0~400)0C TCVN 7998-2 : 2009 IEC 60383 – 2 : 1993
 1.  
Cách điện treo bằng sứ dùng cho đường dây trên không String insulator of ceramic material for overhead lines Thử điện áp chịu tần số công nghiệp (ở trạng thái khô trong 1 phút) Power- frequency voltage withstand test (Dry condition per 01 min) Đến/to 150 kV   TCCS - 02:2021
 1.  
Thử điện áp chịu xung sét khô Dry lightning impulse withstand voltage test Đến/to 300 kV   TCVN 7998-2 : 2009 IEC 60383 – 2 : 1993
 1.  
Cách điện treo bằng thủy tinh dùng cho đường dây trên không String insulators of Glass for overhead lines Kiểm tra ngoại quan Visual inspection - TCVN 7998-2 : 2009 IEC 60383 – 2 :1993
 1.  
Thử phóng điện bề mặt Flash over test - TCVN 7998-2 : 2009 IEC 60383 – 2 :1993
 1.  
Kiểm tra kích thước Verification of dimentions 0,02 mm/ Đến/to 300 mm TCVN 7998-2: 2009 IEC 60383 – 2 :1993
 1.  
Thử điện áp chịu tần số công nghiệp (ở trạng thái khô trong 1 phút) Power- frequency voltage withstand test (Dry condition per 01 min) Đến/to 150 kV TCCS - 02:2021
 1.  
Thử điện áp xung sét định mức 1,2/50 µs Impusle test 1,2/ 50 µs full wave (BIL) Đến/to 300 kV TCVN 7998-2 : 2009 IEC 60383 – 2 : 1993
Ghi chú/ note: - IEC: International Electrotechnical Commission - TCCS: Tiêu chuẩn nội bộ của phòng thử nghiệm / Laboratory developed standard    
Ngày hiệu lực: 
17/02/2025
Địa điểm công nhận: 
328, Đại lộ Bình Dương, KP. Hưng Lộc, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Số thứ tự tổ chức: 
83
© 2016 by BoA. All right reserved