GreenFeed Laboratory

Đơn vị chủ quản: 
GreenFeed  Viet Nam Corporation Company
Số VILAS: 
1023
Tỉnh/Thành phố: 
Long An
Lĩnh vực: 
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm GreenFeed
Laboratory: GreenFeed Laboratory
Cơ quan chủ quản: Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam
Organization: GreenFeed  Viet Nam Corporation Company
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemiscal
Người quản /Laboratory manager: Ngô Nguyễn Quỳnh Trâm
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 
  1.  
Ngô Nguyễn Quỳnh Trâm Các phép thử được công nhận Accredited tests
 
  1.  
Nguyễn Thị Bích Ngọc
         
 
Số hiệu/ Code:            VILAS 1023  
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký  
Địa chỉ/ Address:      Xã Nhựt Chánh – Huyện Bến Lức – Tỉnh Long An  
Địa điểm/Location:   Xã Nhựt Chánh – Huyện Bến Lức – Tỉnh Long An  
Điện thoại/ Tel:         0723 633 373  Fax: 0723 633 373
E-mail:                                  tram.nnq@greenfeed.com.vn  
     
Lĩnh vực thử nghiệm: Hoá Field of testing: Chemical
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
  1.  
Thức ăn chăn nuôi Animal feed Xác định hàm lượng Protein. Determination of Protein content.  (2.43 ~ 93.42)% TCVN 8133-1:2009
  1.  
Xác định hàm lượng Béo thô. Determination of Fat content. (0.57 ~ 22.0) % AOCS Am 5-04: 2017
  1.  
Xác định hàm lượng Xơ thô. Determination of Fat content. (2.00 ~ 46.28) % AOCS approved procedure BA 6A-05:2017
  1.  
Xác định hàm lượng Tro. Determination of Ash content. (1.23 ~ 99.6) % TCVN 4327:2007
  1.  
Xác định hàm lượng Ẩm. Determination of Moiture content. (1.61 ~ 19.7) % TCVN 4326:2001
  1.  
Xác định hàm lượng Canxi (Ca). Determination of Calcium content. (0.33 ~ 39.7) % TCVN 1526-1:2007
Ghi chú/note:        - TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.        - AOCS: American Oil Chemists' Society  
Ngày hiệu lực: 
11/09/2026
Địa điểm công nhận: 
Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Số thứ tự tổ chức: 
1023
© 2016 by BoA. All right reserved