Laboratory

Đơn vị chủ quản: 
MICCO - Industrial Explosives Centre
Số VILAS: 
055
Tỉnh/Thành phố: 
Quảng Ninh
Lĩnh vực: 
Chemical
Ngày hiệu lực: 
03/08/2026
Địa điểm công nhận: 
Thôn 7, Xã Hồng Thái Tây, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Số thứ tự tổ chức: 
55
© 2016 by BoA. All right reserved