Laboratory of Battery Testing

Đơn vị chủ quản: 
Dry Cell & Storage Battery Joint Stock Company
Số VILAS: 
573
Tỉnh/Thành phố: 
Đồng Nai
Lĩnh vực: 
Electrical - electronic
   Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thử Nghiệm Ắc quy
Laboratory: Laboratory of Battery Testing
Cơ quan chủ quản:  Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam
Organization: Dry Cell & Storage Battery Joint Stock Company
Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử
Field of testing: Electrical - Electronic
Người quản / Laboratory manager:  Nguyễn Văn Toàn
Người có thẩm quyền ký/Approved signatory:
 
TT/ No Họ và tên/ Name Phạm vi được ký / Scope
 1.  
Nguyễn Văn Toàn Các phép thử được công nhận tại Địa điểm 1/  Accredited tests at Location 1
 1.  
Phạm Hoàng Việt Các phép thử được công nhận tại Địa điểm2/  Accredited tests at Location 2
Số hiệu/Code:                       VILAS 573 Hiệu lực công nhận/Period of Validation: 30/03/2025       Địa chỉ/ Address:           321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,                                          Việt Nam                                        321 Tran Hung Dao Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Địa điểm 1/Location 1: Đường số 1, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa,                                                                                                         tỉnh Đồng Nai, Việt Nam                                        No. 1 Road, Bien Hoa Industrial Zone 1, Bien Hoa city,                                          Dong Nai province, Vietnam Địa điểm 2/Location 2 : Đường N2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch,                                         tỉnh Đồng Nai, Việt Nam                                                N2 Road, Nhon Trach Textile Industrial Zone, Nhon Trach district,                                            Dong Nai province, Vietnam  Điện thoại/Tel:               (0251) 3836 116/ 3569 968                         Fax:         (0251) 3835 546/ 3566 066 Email :                                pinaco@pinaco.com.vn                                    Website:  www.pinaco.com.vn Địa điểm 1/Location 1: Đường số 1, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam No. 1 Road, Bien Hoa Industrial Zone 1, Bien Hoa city, Dong Nai province, Vietnam Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử Fiel of testing: Electrical - Electronic
TT Tên sản phẩm,          vật liệu được thử Materials or          product tested Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement Phương pháp thử Test method
 1.  
Ắc quy chì acid (xe hơi) Lead acid battery car Kiểm tra dung lượng 20h Ce 20 hour capacity check Ce Đến/to 1000 Ah IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.1) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.1)
 1.  
Kiểm tra dung lượng dự trữ Cr,e Reserve capacity check Cr,e - IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.2) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.2)
 1.  
Thử nghiệm tính năng khởi động Cranking performance test Đến/to 1500 A IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.3) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.3)
 1.  
Thử nghiệm chấp nhận nạp Charge acceptance test Đến/to 50 A IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.4) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.4)
 1.  
Thử nghiệm bảo toàn nap Charge retention test Đến/to 1500 A IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.5) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.5)
 1.  
Thử nghiệm độ bền đối với acqui Endurance test for batteries Thử nghiệm ăn mòn Corrosion test Thử nghiệm độ bền chu kỳ Endurance in cycle test - IEC 60095-1:2018 TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.6) (Mục 9.6.1.1) (Mục 9.6.2)
 1.  
Thử nghiệm mức tiêu thụ nước Water consumption test - IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.7) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.7)
 1.  
Thử nghiệm bảo toàn chất điện phân Electrolyte retention test - IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.9) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.9)
 1.  
Tính năng khởi động đối với acqui nạp khan (hoặc nạp bảo quản) sau khi đưa vào kích hoạt Cranking performance for dry-charged (or conserved-charge) batteries after activation Đến/to 1500 A IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.10) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.10)
Địa điểm 2/Location 2: Đường N2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam N2 Road, Nhon Trach Textile Industrial Zone, Nhon Trach district, Dong Nai province, Vietnam Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử Fiel of testing: Electrical - Electronic
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
 1.  
Ắc quy chì acid (xe hơi) Lead acid battery (car) Kiểm tra dung lượng 20h Ce 20 hours capacity check Ce Đến/to 50 A IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.1) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.1)
 1.  
Kiểm tra dung lượng dự trữ Cr,e Reserve capacity check Cr,e Đến/to 50 A IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.2) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.2)
 1.  
Thử tính năng khởi động nhiệt độ tiêu chuẩn Cranking performance test standard temperature Đến/to 1500 A IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.3.1) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.3.1)
 1.  
Thử chấp nhận nạp Charge acceptance test Đến/to 50 A IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.4) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.4)
 1.  
Thử bảo toàn nạp Charge retention test Đến/to 1500 A IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.5) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.5)
 1.  
Thử độ bền đối với acqui Endurance test for batteries - IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.6) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.6)
Thử ăn mòn Corrosion test - IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.6.1) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.6.1)
Thử độ bền chu kỳ Endurance in cycle test - IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.6.3) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.6.3)
 1.  
Ắc quy chì acid (xe hơi) Lead acid battery (car) Thử mức tiêu thụ nước Water consumption test (1 ~ 60 000) g IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.7) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.7)
 1.  
Thử bảo toàn chất điện phân Electrolyte retention test - IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.9) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.9)
 1.  
Thử tính năng khởi động đối với acqui nạp khan (hoặc nạp bảo quản) sau khi đưa vào kích hoạt Cranking performance test for dry-charged (or conserved-charge) batteries after activation Đến/to 1500 A IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.10) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.10)
 1.  
Thử dung lượng 20h C20,e 20h rate capacity (C20,e) test Đến/to 50 A JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.1)
 1.  
Thử dung lượng dự trữ RCe Reserve capacity (RCe) test Đến/to 50 A JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.2)
 1.  
Thử tính năng khởi động lạnh CCA Cold cranking ampere (CCA) test Đến/to 1500 A JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.3)
 1.  
Thử kiểm tra độ chấp nhận nạp Charge acceptance test Đến/to 50 A JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.4)
 1.  
Thử tuổi thọ Light Load Light load endurance test - JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.5.a)
 1.  
Thử tuổi thọ Heavy Load Heavy load endurance test - JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.5.b)
 1.  
Thử lưu Charge retention test Đến/to 1500 A JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.10)
Ghi chú/ Notes: - IEC: International Electrotechnical Commission; - JIS D: Japanese Industrial Standards for Automotive engineering  
Ngày hiệu lực: 
30/03/2025
Địa điểm công nhận: 
Đường số 1, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đường N2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, t
ỉnh Đồng Nai
Số thứ tự tổ chức: 
573
© 2016 by BoA. All right reserved