Laboratory Department - Nui Tien Pure Water Company Limited

Đơn vị chủ quản: 
Nui Tien Pure Water Company Limited
Số VILAS: 
1282
Tỉnh/Thành phố: 
Nghệ An
Lĩnh vực: 
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm - Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên
Laboratory: Labolatory Department - Nui Tien Pure Water Company Limited
Cơ quan chủ quản:  Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên
Organization: Nui Tien Pure Water Company Limited
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Sinh
Field of testing: Chemical, Biological
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Xuân Phượng
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
  1.  
Nguyễn Xuân Phượng Các phép thử được công nhận/ Accredited tests  
Số hiệu/ Code:  Vilas 1282  
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 3 năm kể từ ngày ký  
Địa chỉ/ Address:  Xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An                     Son Nam Hamlet, Nghia Son Commune, Nghia Dan District, Nghe An Province, Viet Nam  
Địa điểm/Location: Xóm Sơn Nam xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An                    Son Nam Hamlet, Nghia Son Commune, Nghia Dan District, Nghe An Province, Viet Nam  
Điện thoại/ Tel:         0238.231.8888 Fax:     0238.321.6666  
                 
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing:                       Chemical
TT Tên sản phẩm,   vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit  of quantitation   (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
  1.  
Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled drinking water Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp UV-Vis Determination of Manganese content UV-Vis method 0,04 mg/L 5WI019-QA HDKT (2019)
Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of testing:                       Biological
TT Tên sản phẩm,   vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit  of quantitation   (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
  1.  
Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled drinking water Định lượng Coliforms Phương pháp màng lọc Enumeration of Coliforms Membrane filtration method 1 CFU/250mL TCVN 6187-1:2019
  1.  
Định lượng Escherichia coli Phương pháp màng lọc
  • Enumeration of Escherichia coli
Membrane filtration method
1 CFU/250mL
Chú thích/ note:  - 5WI…- QA:HDKT: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method  
Ngày hiệu lực: 
19/06/2026
Địa điểm công nhận: 
Xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Số thứ tự tổ chức: 
1282
© 2016 by BoA. All right reserved