Laboratory – QC Beverage Binh Dương

Đơn vị chủ quản: 
Tan Hiep Phat Trading & Services Co., Ltd
Số VILAS: 
1485
Tỉnh/Thành phố: 
Bình Dương
Lĩnh vực: 
Chemical
  Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm- QC Beverage Bình Dương
  Laboratory: Laboratory – QC Beverage Binh Dương
  Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát
  Organization: Tan Hiep Phat Trading & Services Co.,Ltd
  Lĩnh vực thử nghiệm: Hoá
  Field of testing: Chemical
  Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Mạnh Tuấn
  Người có thẩm quyền ký / Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
  1.  
Nguyễn Mạnh Tuấn Các phép thử được công nhận/ Accredited tests  
  1.  
Lê Thị Kim Hoa  
           
Số hiệu/ Code:         VILAS 1485                                             Hiệu lực công nhận / Period of Validation: 07/03/2026 Địa chỉ/ Address:     219 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương Đia điểm/ Location: 219 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương Điện thoại/ Tel:        097 4919 600                                              E-mail:                     tuannguyenm@thp.com.vn                         Website: https://thp.com.vn   Lĩnh vực thử nghiệm: Hoá Field of testing:             Chemical
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (If any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
  1.  
Trà xanh vị chanh Tăng lực number 1 Trà Thanh nhiệt Dr.Thanh Active Lemon Lemon green tea Number 1 Tonic Dr.Thanh tea Active Lemon Xác định pH Determination of pH value (2 ~ 9) THP-QAD-WI-19-116:2022
  1.  
Xác định độ Brix Determination of Brix (0.1~45.0) Brix THP-QAD-WI-19-121:2022
  1.  
Trà xanh vị chanh Tăng lực number 1 Active Lemon Lemon green tea Number 1 Tonic Active Lemon Xác định độ Acid Determination of Acid content 0.1 mL NaOH 0.1N/10 mL THP-QAD-WI-19-120:2021
  1.  
Active Lemon Xác định hàm lượng Clorua tổng Determination of total chloride content 5.0 mg/L THP-QAD-WI-19-123:2021
Ghi chú/ Note:
  • THP-QAD-WI-19…: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
 
Ngày hiệu lực: 
07/03/2026
Địa điểm công nhận: 
219 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Số thứ tự tổ chức: 
1485
© 2016 by BoA. All right reserved