Laboratory testing Materials and Quality inspection of construction works BVVC MN

Đơn vị chủ quản: 
VINCOM security service company Limited
Số VILAS: 
1137
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Civil-Engineering
   Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC
Laboratory:  Laboratory testing Materials and Quality inspection of construction works BVVC
Cơ quan chủ quản:   Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Vincom
Organization: VINCOM security service company Limited
Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng
Field of testing: Civil engineering
Người quản Laboratory manager:  Phạm Xuân Sang
 
TT/ No Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 1.  
Phạm Xuân Sang Các phép thử công nhận/ Accredited tests
Số hiệu/ Code:     VILAS 1137 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:     20/09/2024   Địa chỉ/ Address: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội No. 7, Bang Lang street 1, Vinhomes Riverside Urban Area, Viet Hung ward, Long Bien district, Hanoi City Địa điểm/Location: Số 233 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội No. 233 Nguyen Trai road, Thanh Xuan district, Hanoi City Điện thoại/ Tel:      024 3974.9999                                              Email : v.plas-hn@vingroup.net                                                        Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng Fiel of testing:            Civil engineering
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Xi măng Cement Xác định độ mịn  Phương pháp sàng 0,09 mm Determination of fineness Sieve 0,09 mm method - TCVN 4030 : 2003
 1.  
Xác định khối lượng riêng  Determination of density -
 1.  
Xác định độ dẻo tiêu chuẩn Determination of standard consistency - TCVN 6017 : 2015
 1.  
Xác định thời gian đông kết  Determination of setting time -
 1.  
Xác định độ ổn định thể tích  Determination of soundness -
 1.  
Xác định cường độ uốn   Determination of flexural - TCVN 6016 : 2011
 1.  
Xác định cường độ nén Determination of compressive strength (60 ~ 240) kN
 1.  
Côt liệu cho bê tông và vữa  Aggregates for concrete and mortar Xác định thành phần cỡ hạt Determination of partical zise distribution - TCVN 7572-2 : 2006
 1.  
Xác định khối lượng riệng, khối lượng thể tích và độ hút nước Determination of apparent specific gravity, bulk specific gravity and water absorption Dmax ≤ 40 mm TCVN 7572-4 : 2006
 1.  
Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn Determination of apparent specific gravity, bulk specific gravity and water absorption of original stone and coarse aggregate particles Dmax ≥ 40 mm TCVN 7572-5 : 2006
 1.  
Côt liệu cho bê tông và vữa  Aggregates for concrete and mortar Xác định thể tích xốp và độ hổng Determination of bulk density and voids - TCVN 7572-6 : 2006
 1.  
Xác định độ ẩm Determination of moisture - TCVN 7572-7 : 2006
 1.  
Xác định hàm lượng bụi bùn sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ Determination of content of dust, mud and clay in aggregate and content of clay lumps in fine aggregate - TCVN 7572-8 : 2006
 1.  
Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn Determination of crushing value (ACV) and softening coefficient of coarseaggregate - TCVN 7572-11: 2006
 1.  
Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc Method for determination of strength and softening coefficient of the original stone - TCVN 7572-10: 2006
 1.  
Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los-angeles Determination of resistance to degradation of coarse aggregate by abrasion andimpact in the Los Angeles machine - TCVN 7572-12: 2006
 1.  
Xác định hàm lượng thoi dẹt trong cốt liệu lớn Determination of elongation and flakiness index of coarse aggregate - TCVN 7572-13: 2006
 1.  
Xác định hàm lượng hạt mền yếu, phong hóa Determination of feeble weathered particle content - TCVN 7572-17: 2006
 1.  
Xác định hàm lượng hạt bị dập vỡ Determination of crushed particle content - TCVN 7572-18: 2006
 1.  
Côt liệu cho bê tông và vữa  Aggregates for concrete and mortar Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ Determination of mica content in fine aggregate - TCVN 7572-20: 2006
 1.  
Xác định hàm lượng hạt qua sàng 0,075 mm bằng phương pháp rửa Darticle content is less than 0,075mm by means of washing - TCVN 9205 : 2012
 1.  
Đất  Soil Xác định giới hạn dẻo giới hạn chảy Laboratory methods for determination of plastic limit and liquid limit - TCVN 4197 : 2012
 1.  
Xác định thành phần cỡ hạt Laboratory methods for particle - size analysis - TCVN 4198 : 2014
 1.  
Xác định đầm chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm Determine compaction standards in laboratory - TCVN 4201 : 2012  TCVN 12790 : 2020
 1.  
Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) - Trong phòng thí nghiệm Testing of soil bearing capacity (CBR) – In Laboratory - TCVN 12792 : 2020
 1.  
Bê tông xi măng  Concrete cement Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông Slump test - TCVN 3106 : 1993
 1.  
Xác định độ chống thấm nước Method for determination of waterproof of concrete - TCVN 3116 : 1993
 1.  
Xác định giới hạn bền khi nén Determination of compressive strength (400 ~ 1600) kN TCVN 3118 : 1993
 1.  
Xác định giới hạn bền kéo khi uốn Determination of flexural tensile strength (400 ~ 1600) kN TCVN 3119 : 1993
 1.  
Xác định cường độ bê tông trên mẫu khoan Determination of compressive strength cylindrical concrete specimens (60  ~ 240) kN ASTM C42/C42M-18 ASTM C39/C39M-20
 1.  
Vữa xi măng Cement mortar Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn Determination of flexural and compressive strength of hardened mortars - TCVN 3121-11: 2003
 1.  
Gạch xây  Brick building Xác định cường độ bền nén Determination of of compressive strength (30  ~ 270) kN TCVN 6355-2 : 2009
 1.  
Xác định cường độ bền uốn Determination of of bending strength - TCVN 6355-3 : 2009
 1.  
Xác định độ hút nước Determination of of  water absorption - TCVN 6355-4 : 2009
 1.  
Xác định khối lượng thể tích Determination of of bulk density - TCVN 6355-5 : 2009
 1.  
Xác định độ rỗng Determination of of void volume - TCVN 6355-6 : 2009
 1.  
Gạch  bê tông tự chèn  Brick self-inserting concrete Xác định cường độ nén Determination of compressive strength (60 ~ 240) kN TCVN 6476 : 2016
 1.  
Xác định độ hút nước Determination of water absorption - TCVN 6476 : 2016
 1.  
Gạch bê tông Brick concrete Xác định cường độ nén Determination of compressive strength (60 ~ 240) kN TCVN 6477 : 2016
 1.  
Xác định độ thấm nước Determination of water permeability - TCVN 6477 : 2016
 1.  
Xác định kích thước hình học Determination of geometric dimensions - TCVN 6477 : 2016
 1.  
Xác định độ hút nước Determination of water absorption - TCVN 6477 : 2016
 1.  
Xác định độ rỗng Determine porosity - TCVN 6477 : 2016
 1.  
Bentonite Bentonite Xác định khối lượng riêng  Determination of specific gravity - TCVN 11893 : 2017
 1.  
Xác định độ nhớt  Determination of viscosity - TCVN 11893 : 2017
 1.  
Xác định hàm lượng cát  Determination of sand content - TCVN 11893 : 2017
 1.  
Xác định độ pH  Phương pháp giấy quỳ Determination of pH Method litmus paper - TCVN 11893 : 2017
 1.  
Thép cốt bê tông Steel for the reintorcement Thử kéo Tensile testing (200 ~ 800) kN TCVN 197-1 : 2014 TCVN 7937-1:2009
 1.  
Thử uốn Bend test - TCVN 198 : 2008
 1.  
Mối hàn kim loại Welds in metallic materials Thử kéo dọc kim loại mối hàn trên mối hàn nóng chảy Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints - TCVN 8311 : 2010
 1.  
Bu lông, đai ốc Bolt, nuts Thử kéo bu lông, đai ốc  Tensile testing bolt nuts - ASTM A370 - 20
 1.  
Bê tông nhựa Asphalt concrete Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall Determination of marshall stability and plastic flow - TCVN 8860-1 : 2011
 1.  
Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm Determination of bitumen content using extraction centrifuge - TCVN 8860-2 : 2011
 1.  
Xác định thành phần hạt Determination of particle size distribution - TCVN 8860-3 : 2011
 1.  
Bê tông nhựa Asphalt concrete Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng ở trạng thái rời Determination of maximum specific gravity and  density of loose bituminous paving mixtures - TCVN 8860-4 : 2011
 1.  
Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích đã đầm nén Determination of  bulk specific gravity and unit weight of  compacted bituminous mixtures - TCVN 8860-5 : 2011
 1.  
Xác định hệ số độ chặt lu lèn Determination of compaction coefficient - TCVN 8860-8 : 2011
 1.  
Xác định độ rỗng dư Determination of air voids - TCVN 8860-9 : 2011
 1.  
Xác định độ rỗng cốt liệu Determination of voids in mineral aggregate - TCVN 8860-10: 2011
 1.  
Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa Determination of voids filled with asphalt - TCVN 8860-11: 2011
 1.  
Xác định độ ổn định còn lại  Determination of remaining stability - TCVN 8860-12: 2011
 1.  
Nhựa bitum Bitumen Xác định độ dính bám đối với đá Determination of adhesion with paving stone - TCVN 7504 : 2005
Chú thích/ Notes:
 • ASTM: American Society for Testing and Materials
 •  
Ngày hiệu lực: 
20/09/2024
Địa điểm công nhận: 
Số 233 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
1137
© 2016 by BoA. All right reserved