Laboratory – Viet Uc Binh Thuan

Đơn vị chủ quản: 
Viet Uc Seafood Joint Stock Company
Số VILAS: 
1362
Tỉnh/Thành phố: 
Bình Thuận
Lĩnh vực: 
Biological
Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thí nghiệm – Việt Úc Bình Thuận
Laboratory: Laboratory – Viet Uc Binh Thuan
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ Phần Thủy Sản Việt Úc
Organization: Viet Uc Seafood Joint Stock Company
Lĩnh vực thử nghiệm:  Sinh
Field of testing: Biological
Người quản Laboratory manager: Thap Thi Nguyen
Người có thẩm quyền kýApproved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1. Thập Thị Nguyên Các phép thử được công nhận Accredited tests
         
 
Số hiệu/ Code:            VILAS 1362  
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:   12/3/2024.            
Địa chỉ/ Address:        Km 1595, Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  
Địa điểm/Location:  Km 1595, Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  
Điện thoại/ Tel: (0252) 3853 853  Fax: (0252) 853 484
E-mail:            vietuc@vietuc.com Website: http//www.vietuc.com.vn
     
Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of testing: Biological
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
  1.  
Tôm Shrimps Phát hiện vi rút đốm trắng (WSSV) Kỹ thuật Real time PCR Detection of White spot syndrome virus (WSSV) Real time PCR technique 20 copies/5µL PP012019
  1.  
Phát hiện vi bào tử trùng (EHP) Kỹ thuật Real time PCR Dectection Enterocytozoon hepatopenaei  (EHP) Real time PCR technique 20 copies/5µL PP022019
  1.  
Phát hiện vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) Kỹ thuật Real time PCR Dectection of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) Real time PCR technique 20 copies/5µL PP032019
  1.  
Phát hiện virus hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô(IHHNV) Kỹ thuật Real time PCR Dectection of Infectious Hypothermal and Acute Hepatopancreatic NecrosisDisease (IHHNV) Real time PCR technique 20 copies/5µL PP042019
  1.  
Phát hiện virus gây bệnh còi MBV. Kỹ thuật Real time PCR Dectection of Monodon Baculovirus MBV Real time PCR technique 20 copies/5µL PP052019
  1.  
Phát hiện vi khuẩn gram âm gây Hoại tử gan tụy (NHPB[AL1] ) Kỹ thuật Real time PCR Dectection of Necrotizing Hepatopancreatitis (NHPB) Real time PCR technique 20 copies/5µL PP062019
  1.  
Tôm Shrimps Phát hiện virus gây hội chứng Taura TSV Kỹ thuật Real time PCR Dectection of Taura Syndrome Virus TSV Real time PCR technique 20 copies/5µL PP072019
  1.  
Phát hiện vi rút gây hoại tử cơ (IMNV) Kỹ thuật Real time PCR Detection of Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) Real time PCR technique 20 copies/5µL PP082019
  1.  
Phát hiện vi rút gây bệnh đầu vàng (YHV1) Kỹ thuật Real time PCR Detection of Yellow Head Virus (YHV1) Real time PCR technique 20 copies/5µL PP092019
Ghi chú/note: PP x/x: phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ laboratory developped method  [AL1]Ghi rõ là vi khuẩn hay vi rút chứ không ghi là hoại tử gan tuỵ  
Ngày hiệu lực: 
12/03/2024
Địa điểm công nhận: 
Km 1595, Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Số thứ tự tổ chức: 
1362
© 2016 by BoA. All right reserved