Measurement and Calibration Laboratory

Đơn vị chủ quản: 
Metrology Advisory Joint Stock Company
Số VILAS: 
564
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Measurement - Calibration
Tên phòng thí nghiệm: Phòng Đo lường và Hiệu chuẩn
Laboratory: Measurement and Calibration Laboratory
Cơ quan chủ quản:   Công ty Cổ phần Tư vấn Đo lường
Organization: Metrology Advisory Joint Stock Company
Lĩnh vực: Đo lường - Hiệu chuẩn
Field: Measurement – Calibration
Người quản lý/ Laboratory managementNgô Hưng Phong Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
Ngô Hưng Phong Phép hiệu chuẩn được công nhận/ Accredited calibration
  1.  
Ngô Việt Hưng
Số hiệu/ Code:  VILAS 564 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 13/10/2024 Địa chỉ/Address: Số 22A, ngõ 294 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội Địa điểm/Location: Số 22A, ngõ 294 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội Điện thoại/ Tel: 024 3846 1326                                                              Fax: 024 3726 4694 E-mail: tuvandoluong294@gmail.com                                                                                        
  Lĩnh vực hiệu chuẩn:      Lực Field of calibration           Force
TT Tên đại lượng đo hoặc  phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated Phạm vi đo Range of measurement Quy trình  hiệu chuẩn Calibration Procedure Khả năng đo và   hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1
1. Máy th độ bn kéo nén (x) Tensile - compress testing machines Đến/ To 2 000 kN ĐLVN 109:2002 0,7 x 10-2
           
Chú thích/ Note: - ĐLVN: Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam/ Vietnam technical measurement document; - (x): Phép hiệu chuẩn thực hiện tại hiện trường / On- site calibration; (1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits./.  
Ngày hiệu lực: 
13/10/2024
Địa điểm công nhận: 
Số 22A, ngõ 294 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
564
© 2016 by BoA. All right reserved