Quality control department

Đơn vị chủ quản: 
Branch of Emivest Feedmill Vietnam Co., Ltd – Emivest Animal Medicine and Vitamin Plant
Số VILAS: 
1246
Tỉnh/Thành phố: 
Bình Dương
Lĩnh vực: 
Pharmaceutical
  Tên phòng thí nghiệm: Phòng Kiểm tra chất lượng
  Laboratory: Quality control department
  Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam - Chi nhánh sản xuất thuốc thú y
  Organization: Branch of Emivest Feedmill Vietnam Co., Ltd – Emivest Animal Medicine and Vitamin Plant
  Lĩnh vực thử nghiệm: Dược
  Field of testing: Pharmaceutical
  Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Thị Hoàng Anh
  Người có thẩm quyền ký / Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 1.  
Nguyễn Thị Hoàng Anh Các phép thử được công nhận/ Accredited tests  
 1.  
Lưu Ngọc Minh Thảo  
           
Số hiệu/ Code:        VILAS 1246 Hiệu lực công nhận / Period of Validation: 13/01/2026 Địa chỉ/ Address:     Lô A_11C_CN, KCN Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương                              Lot A_11C_CN, Bau Bang IP, Lai Uyên town, Bau Bang district, Binh Dương province Đia điểm/ Location: Lô A_11C_CN, KCN Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương                            Lot A_11C_CN, Bau Bang IP, Lai Uyên town, Bau Bang district, Binh Dương province Điện thoại/ Tel:      (+84) 274 222 1700             Fax:  (+84) 274 222 1708 Website:                 www.emivest.com.vn Lĩnh vực thử nghiệm: Hoá Field of testing:             Chemical
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Nguyên liệu thuốc thú y- Raw material for veterinary drugs Xác định hàm lượng Amoxicilin Phương pháp HPLC (UV & DAD) Determination of Amoxicillin content HPLC method (UV & DAD)   WI-17-007-001 (2022)
 1.  
Xác định hàm lượng Florfenicol Phương pháp HPLC (UV & DAD) Determination of Florfenicol content HPLC method (UV & DAD)   WI-17-007-002 (2022)
 1.  
Xác định hàm lượng Doxycyclin Phương pháp HPLC (UV & DAD) Determination of Doxycyclin content HPLC method (UV & DAD)   WI-17-007-003 (2022)
 1.  
Thuốc thú y Veterinary drugs Xác định hàm lượng Amoxicilin trihydrat trong thuốc bột EMI-AMOX 50 Phương pháp HPLC (UV & DAD) Determination of Amoxicillin trihydrate content in oral powder EMI-AMOX 50 HPLC method (UV & DAD)   WI-17-007-004 (2022)
 1.  
Xác định hàm lượng Amoxicilin trihydrat trong thuốc bột EMI-AMOXCOL Phương pháp HPLC (UV & DAD) Determination of Amoxicillin trihydrate content in oral powder EMI-AMOXCOL HPLC method (UV & DAD)   WI-17-007-005 (2022)
 1.  
Xác định hàm lượng Florfenicol trong thuốc bột EMI-FLOR 50 Phương pháp HPLC (UV & DAD) Determination of Florfenicol content in oral powder EMI-FLOR 50 HPLC method (UV & DAD)   WI-17-007-006 (2022)
 1.  
Xác định hàm lượng Florfenicol trong thuốc bột EMI-FLOR 4% Phương pháp HPLC (UV & DAD) Determination of Florfenicol content in oral powder EMI-FLOR 4% HPLC method (UV & DAD)   WI-17-007-007 (2022)
 1.  
Thuốc thú y Veterinary drugs Xác định hàm lượng Florfenicol trong thuốc bột EMI-FLOR 20L Phương pháp HPLC (UV & DAD) Determination of Florfenicol content in oral liquid EMI-FLOR 20L HPLC method (UV & DAD)   WI-17-007-008 (2022)
 1.  
Xác định hàm lượng Doxycyclin hyclat trong thuốc bột EMI-DOXY 10% Phương pháp HPLC (UV & DAD) Determination of Doxycycline hyclate content in the oral powder EMI-DOXY 10% HPLC method (UV & DAD)   WI-17-007-009 (2022)
 1.  
Xác định hàm lượng Doxycyclin hyclat trong thuốc bột EMI-TYLODOX Phương pháp HPLC (UV & DAD) Determination of Doxycycline hyclate content in the oral powder EMI-TYLODOX HPLC method (UV & DAD)   WI-17-007-010 (2022)
Ghi chú / Notes: WI-17-007: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method  
Ngày hiệu lực: 
13/01/2026
Địa điểm công nhận: 
Lô A_11C_CN, KCN Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Số thứ tự tổ chức: 
1246
© 2016 by BoA. All right reserved