Research and Quality Analysis Department

Đơn vị chủ quản: 
Khanh Sinh International Company Limited
Số VILAS: 
1314
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: Phòng Nghiên cứu và Phân tích chất lượng
Laboratory: Research and Quality Analysis Department
Cơ quan chủ quản:  Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh.
Organization: Khanh Sinh International Company Limited
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical
Người quản lý: Laboratory management:          Nguyễn Diên Hồng       Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
Lê Thị Hà Các phép thử được công nhận/Accredited tests
Số hiệu/ Code:                                               VILAS 1314 Hiệu lực công nhận/Period of validation:   01/07/2026              Địa chỉ/ Address: Tổ dân phố Miêu Nha 2, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Địa điểm/Location: Thôn Lập Thành, xã Đồng Xuân, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.
Điện thoại/ Tel:     0984950925   Fax:     
E-mail:                        hongkhanhsinh@gmail.com        Website:
            Lĩnh vực thử nghiệm:           Hóa Field of Testing:                    Chemical  
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
  1.  
Phân hỗn hợp NPK NPK mixed fertilizer Xác định hàm lượng nitơ (N) tổng số Determination of Total nitrogen content   TCVN 5815:2018
  1.  
Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu Determination of available P2O5 content   PTN-PPNB01:2019
  1.  
Xác định hàm lượng K2O hữu hiệu Phương pháp quang kế ngọn lửa Determination of available K2O content Flame photometer method 0,3 % TCVN 8560:2018
  1.  
Xác định độ ẩm Phương pháp sấy ở (50-60)0C Determination of Moisture Dried method from 500C to 60oC   TCVN 9297:2012
  1.  
Phân bón            hữu cơ Organic fertilizer Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số Determination of Total organic carbon content   TCVN 9294:2012
Chú thích/ Note:                      - PTN-PPNB01: Phương pháp nội bộ phòng thí nghiệm/laboratory’s developed method  
Ngày hiệu lực: 
01/07/2026
Địa điểm công nhận: 
Thôn Lập Thành, xã Đồng Xuân, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
1314
© 2016 by BoA. All right reserved