Technical and quality control department

Đơn vị chủ quản: 
Alcohol Joint Stock Company Sai Gon - Dong Xuan Beer
Số VILAS: 
1091
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Biological
Chemical
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng 03 năm 2024 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/4 Tên phòng thí nghiệm: Phòng kỹ thuật & Kiểm soát chất lượng Laboratory: Technical and quality control department Tổ chức/Cơ quan chủ quản: Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân Organization: Alcohol Joint Stock Copany Sai Gon - Dong Xuan Beer Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Sinh Field of testing: Chemical, Biological Người quản lý: Phan Thanh Sơn Laboratory manager: Số hiệu/ Code: VILAS 1091 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày /03/2024 đến ngày /03/2029 Địa chỉ/ Address: Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội Địa điểm/Location: Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội Điện thoại/ Tel: 024 38840392 Fax: 024 38865188 E-mail: biasaigondongxuansbc@gmail.com Website: www.saigondongxuan.com.vn DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1091 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2/4 Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing: Chemical TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method 1. Nước nấu bia, nước sạch Brewing water, domestic water Xác định pH Determination of pH value 2 ~ 12 TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) 2. Xác định độ kiềm tổng số và độ kiềm composit Phương pháp chuẩn độ Determination of total and composite alkalinity Titrimetric method. 0,4 mmol/L TCVN 6636-1:2000 (ISO 9963-1:1994) 3. Xác định hàm lượng clorua Chuẩn độ bạc Nitrat với chỉ thị Cromat Phương pháp Mo Determination of chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator Mohr’s Method 5 mg/L TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989) 4. Xác định tổng số Canxi và Magie Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum of calcium and magnesium. EDTA titrimetric method 5 mg/L TCVN 6224:1996 (ISO 6059:1984) 5. Bia Beer Xác định chỉ số Iodine Phương pháp quang phổ Determination of Iodine value Spectrophotometric method 0,01 Mebak 2.3;2013 6. Xác định độ đắng Phương pháp quang phổ Determination of bitterness Spectrophotometric method (1.25 ~ 55) BU Analytica-EBC Method 9.8;2020 7. Xác định độ cồn Phương pháp quang phổ cận hồng ngoại Determination of alcohol Near infrared spectroscopy method Đến/to: 20 % Analytica-EBC Method 9.2.6;2008 8. Xác định hàm lượng cacbon dioxit Phương pháp đo áp Determination of Carbon dioxide content Pressure method (1,25 ~ 7) g/L TCVN 5563:2009 DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1091 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 3/4 TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method 9. Bia Beer Xác định diacetyl và các chất dixeton khác Phương pháp quang phổ tử ngoại Determination of diacetyl and other diketones Ultraviolet spectroscopy method Đến/to: 3 mg/L Analytica-EBC Method 9.24.1;2000 10. Xác định độ bền bọt sử dụng máy đo NIBEM-T Determination of foam stability using the NIBEM-T meter (5 ~ 500) s Analytica-EBC Method 9.42.1;2004 11. Xác định độ hòa tan nguyên thủy Phương pháp quang phổ cận hồng ngoại. Determination of orginal extract Near infrared spectroscopy method Đến/to: 25 -0Plato Mebak 2.9.3 & 2.9.6.3.2013 12. Xác định độ hòa tan biểu kiến Phương pháp quang phổ cận hồng ngoại. Determination of apparent extract Near infrared spectroscopy method Đến/to: 25 -0Plato Mebak 2.9.3 & 2.9.6.3.2013 13. Xác định độ axit Phương pháp chuẩn độ NaOH Determination of Acidity NaOH titrimetric method Đến/to: 3 mL NaOH 0,1 N/10 mL 5.4KN-WI12.11-BML-17025 (2021) 14. Xác định độ màu Phương pháp quang phổ Determination of color Spectrophotometric method Đến/to: 15 EBC Analytica-EBC Method 9.6;2000 15. Xác định pH Determination of pH value 2 ~ 12 Analytica -EBC Method 9.35;2004 Ghi chú/Note: - 5.4KN-WI12.11-BML-17025: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method - Analytca-EBC: Analytica – European Brewery Convention (EBC) method - Mebak: Mitteleuropäische Brautechnische Analysenkommission DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1091 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 4/4 Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of testing: Biological TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method 1. Nước nấu bia, nước sạch Brewing water, domestic water Định lượng vi khuẩn Coliforms và E. coli Phương pháp màng lọc Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria Membrane filtration method ISO 9308-1:2014 /Amd1:2016 2. Bia Beer Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Emuration of microorganisms Colony count technique at 30oC TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013) 3. Định lượng nấm men và nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0.95 Emuration of yeast and moulds Colony count technique in products with water activity greater than 0.95 TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008) Ghi chú/Note: - TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam - ISO: International Organization for Standardization - Amd: bản bổ sung/Amendment - Trường hợp Phòng kỹ thuật & Kiểm soát chất lượng (Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân) cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Phòng kỹ thuật & Kiểm soát chất lượng (Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân) phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Technical and quality control department (Alcohol Joint Stock Copany Sai Gon - Dong Xuan Beer) that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service
Ngày hiệu lực: 
29/03/2027
Địa điểm công nhận: 
Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
1091
© 2016 by BoA. All right reserved