Testing Laboratory

Đơn vị chủ quản: 
Sai Gon - Phu Tho Beer Joint Stock Company
Số VILAS: 
1186
Tỉnh/Thành phố: 
Phú Thọ
Lĩnh vực: 
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: Phòng Kiểm nghiệm  
Laboratory: Testing Laborotary  
Cơ quan chủ quản:  Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Thọ  
Organization: Sai Gon - Phu Tho Beer Joint Stock Company  
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Sinh  
Field of testing: Chemical, Biological  
Người quản lý: Ngô Thị Hằng Ly  
Laboratory manager:  Ngo Thi Hang Ly  
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:    
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
 1.  
Ngô Thị Hằng Ly Các phép thử được công nhận/ Accredited tests  
 
 1.  
Vũ Thị Anh Lục  
 
 1.  
Hoàng Đình Thanh Các phép thử hóa được công nhận/ Accredited chemical tests  
Số hiệu/ Code:  VILAS 1186
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 03/03/2025           
Địa chỉ/ Address:   KCN Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ                               Trung Ha Industrial area, Dan Quyen Commune, Tam Nông District, Phu Tho Province
Địa điểm/Location: KCN Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ                               Trung Ha Industrial area, Dan Quyen Commune, Tam Nông District, Phu Tho Province
Điện thoại/ Tel:      0210.3650.688/146 Fax:     0210.3650.686
E-mail:                biaphutho2010@gmail.com           Website:
                 
Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa Field of testing:              Chemical         
TT Tên sản phẩm,       vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation   (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Bia Beer Xác định độ đắng Determination of Bitterness (1.7~55) BU Analytica-EBC Method 9.8; 2004
 1.  
Xác định hàm lượng cồn Determination of Alcohol content (0,37 ~ 8.77) % v/v Analytica-EBC Method 9.2.6,2008
 1.  
Xác định độ hòa tan nguyên thủy Determination of Original extract Đến/to: 30 (0P) Mebak 2.9.3:2013
 1.  
Xác định độ hòa tan biểu kiến Determination of Apparent extract Đến/to: 3,5 (0P) Mebak 2.9.6.3,2013
 1.  
Xác định hàm lượng Cacbondoxide Phương pháp đo áp Determination of Carbon dioxide content Measurement pressure method Đến/to: 7,0 g/L TCVN 5563:2009
 1.  
Xác định Diacetyl và các chất Diketone Determination of Diacetyl and Diketone content 0,02 mg/L Analytica-EBC Method 9.24,2000
 1.  
Xác định độ bền bọt Determination of Foam stability (5 ~ 500) s Analytica- EBC Method 9.42,2004
 1.  
Nước sạch Domestic water Xác định tổng lượng Canxi và Magie trong nước Phương pháp chuẩn độ EDTA. Determination of the sum calcium and magnesium EDTA titration method 0,05 mmol/L 5,0 mg/L (CaCO3) TCVN 6224:1996 ISO 6059:1984
 1.  
Xác định độ kiềm tổng và kiềm Composit trong nước Phương pháp chuẩn Determination of total alkalinity and composite alkalinity Titration method 0,4 mmol/L 40 mg/L (CaCO3) TCVN 6636-1:2000  ISO 9963-1:2004
Lĩnh vực thử nghiệm:  Sinh Field of testing:              Biological
TT Tên sản phẩm,       vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation   (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1. 1.
Bia Beer Định lượng vi sinh vật. Kỹ thuật đổ đĩa đếm khuẩn lạc ở 300C. Enumeration of microorganisms. Colony count technique at 30 0C. 1 CFU/mL 10 CFU/g TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013
 1. 2.
Nước sạch Domestic water   Định lượng Escherichia coli Phương pháp màng lọc Enumeration of Escherichia coli Membrane filtration method 1 CFU/100mL ISO 9308-1:2014
 1.  
Định lượng Coliforms Phương pháp màng lọc Enumeration of Coliforms Membrane filtration method 1 CFU/100mL ISO 9308-1:2014
Chú thích/Note: - EBC: European Brewery Convention Analytica - Issued by the EBC Analysis committee - TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam standard - ISO :  International Organization for Standardization  
Ngày hiệu lực: 
03/03/2025
Địa điểm công nhận: 
KCN Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Số thứ tự tổ chức: 
1186
© 2016 by BoA. All right reserved