Danh sách phòng thí nghiệm

Danh sách phòng thí nghiệm

Tình trạng: Đình chỉ
Số VILAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
737 Se San Testing Laboratory Se San Hydro Power Development Company 03/08/2020 Đình chỉ
914 Quality management department Nhat Hung rubber Co-operative 14/04/2019 Đình chỉ
Tình trạng: Hủy bỏ
Số VILAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
757 Quality Testing Laboratory Chan Thuan Thanh Plastic Mechanical and Trading Co., Ltd 27/06/2017 Hủy bỏ
099 Quality Control Testing Laboratory Road Technical Center 4 – Road Department Management IV 08/09/2017 Hủy bỏ
© 2016 by BoA. All right reserved