Water supply management laboratory

Đơn vị chủ quản: 
Nam Dinh rural water supply and sanitation joint stock company
Số VILAS: 
1228
Tỉnh/Thành phố: 
Nam Định
Lĩnh vực: 
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: Phòng Quản lý cấp nước
Laboratory: Water supply management laboratory
Cơ quan chủ quản:  Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh Nông thôn tỉnh Nam Định
Organization: Nam Dinh rural water supply and sanitation joint stock company
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Sinh
Field of testing: Chemical, Biological
Người quản lý/ Laboratory manager: Phạm Thị Hằng Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :
TT Họ và tên/Name Phạm vi được ký/Scope
 1.  
Phạm Thị Hằng Các phép thử được công nhận/Accredited tests
 1.  
Nguyễn Thị Ân Các phép thử Hóa được công nhận/Accredited Chemical tests
 1.  
Trần Thị Thắm Các phép thử Sinh được công nhận/Accredited Biological tests
Số hiệu/ Code:  VILAS 1228 Hiệu lực công nhận/ period of validation:    08/08/2025
Địa chỉ /Address: Số 5, Yết Kiêu, Khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
Địa điểm / Location: Xóm 5, Bảo Xuyên, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Điện thoại/ Tel: 02283.528.175     Fax: 02283.845.589
E-mail: phongquanlycapnuoc@gmail.com                  Website: www.nuocsachnongthonnamdinh.vn
  Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of Testing: Chemical
TT Tên sản phẩm,              vật liệu thử Materials or products tested Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test methods
 1.  
Nước sạch Domestic water Xác định độ màu Determination of colour 5,0 mg/L Pt TCVN 6185:2015
 1.  
Xác định mùi vị Determination of taste - SOP.PP15:2022 (Ref. TCVN 9719:2015, TCVN 2653:1978)
 1.  
Xác định độ đục Determination of turbidity 1,5 NTU TCVN 6184:2008
 1.  
Xác định pH Determination of pH (2 ~ 12) TCVN 6492:2011
 1.  
Xác định hàm lượng tổng Canxi và Magiê Phương pháp chuẩn độ EĐTA Determination of the sum of calcium and magnesium EDTA titrimetric method 5,0 mg CaCO3/L TCVN 6224:1996
 1.  
Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp chuẩn độ Bạc Nitrat với chỉ thị Cromat (phương pháp Mo) Determination of chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method) 5,0 mg/L TCVN 6194:1996
 1.  
Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp trắc phổ sử dụng 1.10- phenantrolin Determination of Iron content Spectrometric method using 1.10- phenantrolin 0,04 mg/L TCVN 6177:1996
 1.  
Nước sạch Domestic water Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp trắc quang dùng Fomaldoxim Determination of Manganese content Formaldoxime spectrometric method 0,05 mg/L TCVN 6002:1995
 1.  
Xác định hàm lượng Nitrit (NO2- tính theo N) Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử Determination of Nitrite content (NO2- calculated in N) Molecular absorption spectrometric method 0,006 mg/L TCVN 6178:1996
 1.  
Xác định hàm lượng Nitrat (NO3- tính theo N) Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử Determination of Nitrate content (NO3- calculated in N) Molecular absorption spectrometric method 0,3 mg/L TCVN 6180:1996
 1.  
Xác định chỉ số Sunfat Determination of sulfate index 5 mg/L TCVN 6200:1996
 1.  
Xác định chỉ số Pemanganat Determination of permanganate index 0,5 mg/L TCVN 6186:1996
 1.  
Xác định hàm lượng Clo dư Determination of free Chlorine content 0,2 mg/L HACH Method 8021
Ghi chú/ Note:
 • Hach Method 8021: Phương pháp thử của nhà sản xuất /Manufactor’s method
 • TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia
 • SOP.PP15:2022: Phương pháp thử do PTN xây dựng /Laboratory developed method
Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of testing:            Biological
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Nước sạch Domestic water Phát hiện và định lượng Coliforms Phương pháp màng lọc Determination and enumeration of coliforms bacteria Membrane filtration method 1 CFU/100 mL TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)
 1.  
Phát hiện và định lượng E.coli Phương pháp màng lọc Determination and enumeration of escherichia coli Membrane filtration method
Ghi chú/ Note: - TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia - ISO: International Organization for Standardization  
Ngày hiệu lực: 
08/08/2025
Địa điểm công nhận: 
Xóm 5, Bảo Xuyên, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Số thứ tự tổ chức: 
1228
© 2016 by BoA. All right reserved