Danh sách phòng y tế

Danh sách phòng y tế

Số VILAS MED Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
024 HIV/AIDS Department National Institute of Hygiene and Epidemiology 20/12/2021 Đình chỉ
016 Department of immunology and molecular biology National Institute of Hygiene and Epidemiology 30/03/2019 Hủy bỏ
027 Virology Department National Institute of Hygiene and Epidemiology 21/03/2019 Hủy bỏ
029 Department of microbiology National Institute of Hygiene and Epidemiology 27/03/2020 Hủy bỏ
049 National Institute of Malariology Parasitology and Entomology Ministry of Health 23/06/2019 Hủy bỏ
© 2016 by BoA. All right reserved