Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015

Hiện nay tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015 (tiêu chuẩn mới) đã được ban hành ngày 15 tháng 09 năm 2015 thay thế tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và ISO 14001: 2004 (tiêu chuẩn cũ). Đồng thời Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) đã ban hành hướng dẫn chuyển đổi (IAF ID 9: 2015; IAF ID 10: 2015), theo đó việc chứng nhận theo tiêu chuẩn cũ sẽ hết hiệu lực từ ngày 15 tháng 09 năm 2018. Để việc chuyển đổi được thực hiện đúng hạn, Văn phòng Công nhận Chất lượng thông báo:

Các tổ chức trước đây được công nhận năng lực chứng nhận theo tiêu chuẩn cũ để được công nhận năng lực chứng nhận theo tiêu chuẩn mới cần:

-        Nghiên cứu, cập nhật hệ thống theo tiêu chuẩn mới, đào tạo nhân viên, xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi theo tiêu chuẩn mới. Tổ chức chứng nhận tham khảo IAF ID 9: 2015; IAF ID 10: 2015 để biết các công việc cụ thể cần thực hiện.

-        Bố trí để Văn phòng Công nhận Chất lượng đánh giá việc chuyển đổi theo tiêu chuẩn mới, bố trí đánh giá chứng kiến theo tiêu chuẩn mới, hoặc

-        Thông báo cho Văn phòng Công nhận Chất lượng về kế hoạch và các hoạt động đã thực hiện để chuyển đổi theo tiêu chuẩn mới; Bố trí đánh giá chứng kiến theo tiêu chuẩn mới.

Văn phòng Công nhận Chất lượng tiến hành đánh giá năng lực chứng nhận theo tiêu chuẩn mới từ 15/10/2015 và chấm dứt việc đánh giá năng lực chứng nhận theo tiêu chuẩn cũ từ 15/03/2018.

Khi chưa được công nhận năng lực chứng nhận theo tiêu chuẩn mới, tổ chức chứng nhận không ban hành các chứng chỉ chứng nhận theo tiêu chuẩn mới có dấu công nhận BoA.

Văn phòng Công nhận Chất lượng thông báo để các tổ chức chứng nhận có kế hoạch và tiến hành chuyển đổi sang tiêu chuẩn phiên bản mới theo đúng quy định.

Trân trọng.

© 2016 by BoA. All right reserved