Phòng thử nghiệm Quốc gia Tin học – Bưu chính – Viễn Thông

Phòng thử nghiệm Quốc gia Tin học – Bưu chính – Viễn Thông
Số hiệu:VILAS 007
Tổ chức: Trung tâm Đo lường và Ứng dụng Công nghệ - Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu Điện
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
© 2016 by BoA. All right reserved