Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng

Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng
Số hiệu:VILAS 652
Tổ chức: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh/TP: Bắc Ninh,
Lĩnh vực: Hóa, Sinh
    © 2016 by BoA. All right reserved