Phòng Xét nghiệm Vi sinh

Phòng Xét nghiệm Vi sinh
Số hiệu:VILAS 822
Tổ chức: Viện Công nghiệp Thực phẩm
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Sinh
    © 2016 by BoA. All right reserved