Khoa xét nghiệm-chuẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng

Khoa xét nghiệm-chuẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng
Số hiệu:VILAS 638
Tổ chức: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ
Tỉnh/TP: Phú Thọ,
Lĩnh vực: Hóa, Sinh
    © 2016 by BoA. All right reserved