Khoa xét nghiệm – chuẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng

Khoa xét nghiệm – chuẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng
Số hiệu:VILAS 964
Tổ chức: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre
Tỉnh/TP: Bến Tre,
Lĩnh vực: Hóa, Sinh
    © 2016 by BoA. All right reserved