BAN LÃNH ĐẠO

Ông Vũ Xuân Thủy – Giám đốc
Tel: 024 3791 1552 (Ext.10)
Fax: 024 3791 1551
Email: vuthuy@boa.gov.vn

TS. Trần Thị Thu Hà – Phó giám đốc
Tel: 024 3791 1552 (Ext.12)
Fax: 024 3791 1551
Email: thuha@boa.gov.vn

TS. Đinh Việt Bách – Phó giám đốc
Tel: 024 3791 1552 (Ext.21)
Fax: 024 3791 1551
Email: bach.dv@boa.gov.vn

ThS. Đặng Quốc Quân – Phó giám đốc
Tel: 024 3791 1552 (Ext. 44)
Fax: 024 3791 1551
Email: dqquan@boa.gov.vn
 

© 2016 by BoA. All right reserved