Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Khoa Huyết học - Truyền máu; khoa Hóa Sinh

Đơn vị chủ quản: 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
Số VILAS MED: 
109
Tỉnh/Thành phố: 
Quảng Ngãi
Lĩnh vực: 
Huyết học
Hoá sinh
Tên phòng xét nghiệm:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Khoa Huyết học - Truyền máu; khoa Hóa Sinh
Medical Testing Laboratory Quang Ngai Provincial General Hospital Hematology and blood transfusion department, Biochemistry Department
Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
Organization: Quang Ngai Provincial General Hospital
Lĩnh vực xét nghiệm: Huyết học, Hóa sinh
Field of testing: Hematology, Biochemistry
Người phụ trách/ Representative:   -ThS.BS Huỳnh Thị Thuận (phụ trách Khoa Huyết học/Laboratory manager of Hematology laboratory)  -ThS.BS Hoàng Thị Quỳnh Trang (phụ trách Khoa Hóa sinh/Laboratory manager of Biochemistry laboratory) Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :  
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 1.  
Huỳnh Thị Thuận Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests
 1.  
Nguyễn Thị Mỹ Thoa Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests
 1.  
Chế Thị Bê Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests
 1.  
Lê Thanh Hường  Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests
 1.  
Trần Thị Thu Trang  Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests
 1.  
Nguyễn Thị Kiều Mến  Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests
 1.  
Thái Thị Xuân Hoa Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests
 1.  
Phạm Thị Ngọc Hiền Các xét nghiệm huyết học được công nhận/ All accredited hematological tests  
 1.  
Hoàng Thị Quỳnh Trang Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests
 1.  
Thái Thị Ngọc Muộn Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận All accredited biochemical tests
 1.  
Huỳnh Cường Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests
 1.  
Nguyễn Thị Kim Cương Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests
 1.  
Vy Thị Hồng Thanh Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests
 1.  
Nguyễn Thọ Chức Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests
 1.  
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests
 1.  
Lê Thị Thanh Thảo Các xét nghiệm hóa sinh được công nhận/ All accredited biochemical tests
Số hiệu/ Code: VILAS Med 109 Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation: 18/11/2022
Địa chỉ/ Address: Đường Lê Hữu Trác, P. Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Địa điểm/Location: Đường Lê Hữu Trác, P. Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại/ Tel:      0255 3827 899                             Fax:  
E-mail:                                   bvdkqn-syt@quangngai.gov.vn       Website: https://bvdk.quangngai.gov.vn/ 
  KHOA HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU Lĩnh vực xét nghiệm:    Huyết học Field of medical testing: Hematology
STT No. Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical  test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
 1.  
Máu toàn phần (EDTA) Whole blood (EDTA) Số lượng hồng cầu RBC Red Blood Cell Tập trung dòng chảy động học điện trở kháng Hydro Dynamic Focusing and impedance principe HH-QTKT-XN-05 (SYSMEX XN-1000)
 1.  
Số lượng bạch cầu WBC White Blood Cell Phương pháp dòng chảy tế bào sử dụng laser bán dẫn Flow Cytometry Method by using semiconductor laser HH-QTKT-XN-06 (SYSMEX XN-1000)
 1.  
Số lượng tiểu cầu PLT Platelets Tập trung dòng chảy động học điện trở kháng Hydro Dynamic Focusing and impedance principe HH-QTKT-XN-07 (SYSMEX XN-1000)
 1.  
Lượng huyết sắc tố HGB  Hemoglobine  Đo quang  Optical measurement HH-QTKT-XN-08 (SYSMEX XN-1000)
 1.  
Thể tích khối hồng cầu HCT  Haematocrit Tính toán  Calculate HH-QTKT-XN-09 (SYSMEX XN-1000)
Ghi chú/ Note: HH-QTKT-XN...: Qui trình xét nghiệm do PXN xây dựng/ Laboratory - developed methods KHOA HÓA SINH Lĩnh vực xét nghiệm:    Hóa sinh Field of medical testing:  Biochemistry
STT No. Loại mẫu  (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical  test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
1. Máu (Lithium heparin) Blood (Lithium heparin)   Định lượng Glucose Determinationn of Glucose   Động học enzyme, Hexokinase Enzym kinetic with hexokinase HS-QTKT-XN-03 (AU 480)
2. Định lượng Urê Determination of Urea Động học enzym Enzym kinetic HS-QTKT-XN-01 (AU 480)
3. Định lượng Creatinine Determination of Creatinine Động học so màu Kinetic colour HS-QTKT-XN-02 (AU 480)
4. Định lượng AST (SGOT) Determination of AST (SGOT) Động học  Kinetic HS-QTKT-XN-05 (AU 480)
5. Định lượng ALT (SGPT) Determination of AST (SGPT) Động học  Kinetic  HS-QTKT-XN-06 (AU 480)
6. Định lượng Albumin Determination of Albumin Đo quang so màu Photometric Colour HS-QTKT-XN-09 (AU 480)
7. Định lượng Cholesterol Determination of Cholesterol Enzym so màu Enzymatic colour HS-QTKT-XN-12 (AU 480)
8. Định lượng Triglycerid Determination of Triglycerid Enzym so màu Enzymatic colour HS-QTKT-XN-13 (AU 480)
Ghi chú/ Note: HS-QTKT-XN: Qui trình xét nghiệm do PXN xây dựng/ Laboratory - developed methods                           
Ngày hiệu lực: 
18/11/2022
Địa điểm công nhận: 
Đường Lê Hữu Trác, P. Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Số thứ tự tổ chức: 
109
© 2016 by BoA. All right reserved