Cập nhật Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thí nghiệm

Kính gửi:  Phòng thử nghiệm
 
Văn phòng Công nhận Chất lượng thực hiện công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn căn cứ vào chuẩn mực Quốc tế cập nhật phiên bản ISO/IEC 17025:2017 bắt đầu từ 1/6/2018. Văn phòng đã soát xét và cập nhật các yêu cầu bổ sung để công nhận cho từng lĩnh vực theo cấu trúc của ISO/IEC 17025:2017 và một số nội dung bổ sung.
Sau quá trình soạn thảo, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của Ban kỹ thuật cho từng lĩnh vực, các chuyên gia, Văn phòng Công nhận Chất lượng chính thức ban hành lại Yêu cầu bổ sung để công nhận cho lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn.
Văn phòng Công nhận Chất lượng xin thông báo tới các Phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn để cập nhật áp dụng. Thời hạn bắt đầu có hiệu lực để áp dụng yêu cầu bổ sung từ 01/08/2018 và đối với các đơn vị đăng ký đánh giá theo ISO/IEC 17025:2017. 
Đối với các đơn vị đăng ký đánh giá theo phiên bản ISO/IEC 17025:2005 trong năm 2018, đoàn đánh giá sẽ ghi nhận khuyến nghị trong trường hợp chưa tuân thủ theo các yêu cầu bổ sung cho các điều khoản có cập nhật mới trong phiên bản 2018. 
Từ 01/01/2019 tất cả các cuộc đánh giá của Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ áp dụng chuẩn mực là ISO/IEC 17025:2017 và yêu cầu bổ sung phiên bản 2018.
Các Phòng thử nghiệm có thể tra cứu và download các yêu cầu bổ sung trên website của Văn phòng Công nhận Chất lượng.

Trân trọng.

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved