Công ty Cổ phần giám định & Dịch vụ Đại Việt

Số VIAS: 
049
Tỉnh/Thành phố: 
Hải Phòng
PHỤ LỤC CÔNG NHẬN SCHEDULE OF INSPECTION ACCREDITATION (Kèm theo quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng 05 năm 2023 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFI 01/07 Lần ban hành: 3.01 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 15/11/2022 Trang: 1/3 Tên tổ chức giám định/ Công ty Cổ phần giám định & Dịch vụ Đại Việt Inspection Body: The Daiviet Inspection and Service Joint Stock Company Mã số công nhận/ Accreditation Code: VIAS 049 Địa chỉ trụ sở chính / Tầng 8, Toà nhà Việt Úc, đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải Phòng The head office address: 8th Floor Viet Uc Building, Lê Hồng Phong Street, Hai An District, Hai Phong City Địa điểm công nhận/ Tầng 8, Toà nhà Việt Úc, đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải Phòng Accredited locations: 8th Floor Viet Uc Building, Lê Hồng Phong Street, Hai An District, Hai Phong City Điện thoại/ Tel: 0225 3550057 Email: opsdvc@dvcontrol.com.vn Website: www.dvcontrol.com.vn Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A / Type A Người đại diện / Vũ Văn Trung Authorized Person: Mr. Vu Van Trung Hiệu lực công nhận: Period of Validation Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký. PHAM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS VIAS 049 AFI 01/07 Lần ban hành (Issued No): 3.01 Trang: 2/3 Lĩnh vực giám định Category of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp, qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và bộ phận liên quan Location(s) and relating division(s) Máy móc, thiết bị: Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng Machinery and Equipment: Machinery and equipment used Tuổi (theo năm sản xuất), sự phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường Age (follow year of manufactured), in accordance with production standards on safety, energy saving, and environmental protection DAIVIET/CN/QT/04 (theo quyết định 18/2019/QĐ-TTg) Phòng chứng nhận Phế liệu : + Sắt thép phế liệu + Nhựa phế liệu + Giấy phế liệu Scrap: + Steel scrap + Plastic scrap + Paper scrap + Phân loại theo mã HS + Tình trạng ngoại quan + Xác định tỉ lệ tạp chất + Clasification by HS + Visual + Impurity ratio DAIVIET/CN/QT/03/01 DAIVIET/CN/QT/03/02 DAIVIET/CN/QT/03/03 Phòng chứng nhận Định lượng Quantity + Khối lượng theo phương pháp mớn nước tàu + Khối lượng theo phương pháp mớn nước sà lan + Weight by ship draft survey method +Weight by barge draft survey method DAIVIET/HH/QT/02 Phòng giám định hàng hải Ghi chú/ Note: DAIVIET/CN/QT/XX; DAIVIET/HH/QT/XX: Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods PHAM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS VIAS 049 AFI 01/07 Lần ban hành (Issued No): 3.01 Trang: 3/3 DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES Tên phương pháp/ qui trình giá định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/ qui trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue Quy trình giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng DAIVIET/CN/QT/04 (năm 2023) Quy trình giám định phế liệu sắt, thép nhập khẩu phù hợp với quy định về bảo vệ môi trường DAIVIET/CN/QT/03/01 (năm 2022) Quy trình giám định phế liệu nhựa nhập khẩu phù hợp với quy định về bảo vệ môi trường DAIVIET/CN/QT/03/02 (năm 2022) Quy trình giám định phế liệu giấy nhập khẩu phù hợp với quy định về bảo vệ môi trường DAIVIET/CN/QT/03/03 (năm 2022) Quy trình xác định khối lượng theo phương pháp mớn nước tàu DAIVIET/HH/QT/02 (năm 2023) Quy trình xác định khối lượng theo phương pháp mớn nước sà lan
Ngày hiệu lực: 
08/05/2026
Địa điểm công nhận: 
Tầng 8, Toà nhà Việt Úc, đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
Số thứ tự tổ chức: 
49
© 2016 by BoA. All right reserved