ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Ms Hằng
Thời gian: 
13/05/2019 to 17/05/2019
Điện thoại: 
0912756090
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
13/05/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T03.1 13/05/2019 7 0
VILAS T03.2 14/05/2019 to 15/05/2019 9 0
VILAS T03.3 16/05/2019 to 17/05/2019 7 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module học đã đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Đặng Quốc Quân
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
Viện Đo lường Việt Nam Chưa xác nhận
2 Nguyễn Minh Đức
 • VILAS T03.1
Viện Đo lường Việt Nam Chưa xác nhận
3 Hồ Thị Cẩm Vân
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
Viện Đo lường Việt Nam Chưa xác nhận
4 Nguyễn Thị Cẩm Tú
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
Viện Đo lường Việt Nam Chưa xác nhận
5 Nguyễn Tiến Dùng
 • VILAS T03.2
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Chưa xác nhận
6 Trần Bá Thiện
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.3
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Chưa xác nhận
7 Công Hồng Anh
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
Văn phòng Công nhận chất lượng Chưa xác nhận
8 Đào Như Hoa
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 Chưa xác nhận
9 Nguyễn Việt Cường
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 Chưa xác nhận
10 Đỗ Đức Khánh
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 Chưa xác nhận
11 Nguyễn Mạnh Quân
 • VILAS T03.2
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved