Khoa sàng lọc máu

Đơn vị chủ quản: 
Bệnh viện Truyền máu – Huyết học
Số VILAS MED: 
056
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Vi sinh
Tên phòng xét nghiệm:  Khoa sàng lọc máu
Medical Testing Laboratory Blood Screening Department
Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện Truyền máu – Huyết học
Organization: Blood Transfusion and Heamatology Hospital
Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh
Field of testing: Microbiology
Người phụ trách/ Representative:  Trần Thị Trang Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
STT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
Trần Thị Trang Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests
  1.  
Lê Thị Thùy Linh
  1.  
Trần Thị Ngọc Hà
  1.  
Nguyễn Thanh Sơn
  1.  
Đỗ Nguyễn Hồng Tú
  1.  
Lê Thị Hồng Loan Các xét nghiệm được công nhận (trừ HIV)/ Accredited medical tests (except for HIV)
  1.  
Nguyễn Huy Quỳnh
Số hiệu/ Code: VILAS Med 056 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:  17/10/2022 Địa chỉ/ Address:      118 Hồng Bàng, P. 12, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh Địa điểm/ Location: 118 Hồng Bàng, P. 12, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại/ Tel:        0283.9571342                       Fax:  0283.8552978
E-mail: bv.tmhh@tphcm.gov.vn                                        Website: www.bthh.org.vn
   Lĩnh vực xét nghiệm:            Vi sinh   Discipline of medical testing: Microbiology
STT No. Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
  1.  
Huyết thanh, huyết tương (EDTA) Serum, plasma (EDTA) Xét nghiệm sàng lọc phát hiện HBsAg Detection of HBsAg Kỹ thuật Miễn dịch hóa phát quang Chemiluminescence Microparticle Immunoassay QT-SLM-31 Architect i4000 SR (Abbott)
Kỹ thuật Miễn dịch gắn men Enzyme-Linked Immunosorbent assay QT-SLM-34 Etimax 3000 (Diasorin)
Kỹ thuật Miễn dịch điện hóa phát quang Electro-Chemiluminescence Microparticle Immunoassay QT-SLM-61 Cobas 8000 (Roche)
  1.  
Xét nghiệm sàng lọc phát hiện HIV Ag-Ab Detection of HIV Ag-Ab Kỹ thuật Miễn dịch hóa phát quang Chemiluminescence Microparticle Immunoassay QT-SLM-41 Architect i4000 SR (Abbott)
Kỹ thuật Miễn dịch gắn men Enzyme-Linked Immunosorbent assay QT-SLM-44 Etimax 3000 (Diasorin)
Kỹ thuật Miễn dịch điện hóa phát quang Electro-Chemiluminescence Microparticle Immunoassay QT-SLM-63 Cobas 8000 (Roche)
  1.  
Xét nghiệm phát hiện anti-HCV Examination of anti-HCV Kỹ thuật Miễn dịch hóa phát quang Chemiluminescence Microparticle Immunoassay QT-SLM-36 Architect i4000 SR (Abbott)
Kỹ thuật Miễn dịch gắn men Enzyme-Linked Immunosorbent assay QT-SLM-39 Etimax 3000 (Diasorin)
Kỹ thuật Miễn dịch điện hóa phát quang Electro-Chemiluminescence Microparticle Immunoassay QT-SLM-62 Cobas 8000 (Roche)
Ghi chú/ note:  QT-SLM: Qui trình xét nghiệm do PXN xây dựng / Laboratory developed methods  
Ngày hiệu lực: 
17/10/2022
Địa điểm công nhận: 
118 Hồng Bàng, P. 12, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
56
© 2016 by BoA. All right reserved