Khoa Vi khuẩn

Đơn vị chủ quản: 
Viện Pasteur Nha Trang
Số VILAS MED: 
115
Tỉnh/Thành phố: 
Khánh Hòa
Lĩnh vực: 
Vi sinh
Tên phòng xét nghiệm:  Khoa Vi khuẩn
Medical Testing Laboratory: Bacteriology Department
Cơ quan chủ quản:   Viện Pasteur Nha Trang
Organization: Pasteur Insitute in Nha Trang
Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh
Field of testing: Microbiology
Người phụ tráchRepresentative:       Lê Xuân Huy Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 
STT/ No Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
1 Lê Xuân Huy Các chỉ tiêu được công nhận/ All accredited medical tests
2 Lê Thùy Liên
3 Lê Thị Thu Thảo
Số hiệu/ Code: VILAS MED 115 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 14/01/2023 Địa chỉ/ Address:     08 Trần Phú, Phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa Địa điểm/Location: 08 Trần Phú, Phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại/ Tel:  (0258)3822406                        Fax:  (0258)3824058 E-mail:   info@ipn.org.vn                                 Website:   www.ipn.org.vn               Lĩnh vực xét nghiệm:            Vi sinh  Discipline of medical testing: Microbiology  
STT No. Loại mẫu  (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
1. Nước tiểu Urine sample   Nuôi cấy, phân lập, định danh Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus từ mẫu bệnh phẩm nước tiểu Culture, isolation and identification of Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus in urine sample Nuôi cấy, phân lập,  định danh Culture, isolation and identification QTKT-NC-01 QTKT-ĐD-11     QTKT-ĐD-12      
2. Mủ Pus sample Nuôi cấy, phân lập, định danh Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus từ mẫu bệnh phẩm mủ Culture, isolation and identification of Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus in pus sample Nuôi cấy, phân lập,  định danh Culture,isolation and identification QTKT-NC-02 QTKT-ĐD-11     QTKT-ĐD-12              
3. Chủng vi khuẩn (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus) Bacteria strain (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus) Xác định tính nhạy cảm kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên thạch  Antibiotic susceptibility testing by disk f qdiffusion methodology Kháng sinh đồ Antibiotic susceptibility testing QTKT-KSĐ-08  
Ghi chú/ Note: QTKT: Phương pháp của PTN/ Inhouse method  
Ngày hiệu lực: 
14/02/2023
Địa điểm công nhận: 
08 Trần Phú, Phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
Số thứ tự tổ chức: 
115
© 2016 by BoA. All right reserved