Khoa Vi sinh Y học

Đơn vị chủ quản: 
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Số VILAS MED: 
125
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Vi sinh
Tên phòng xét nghiệm:           Khoa Vi sinh Y học  
Medical Testing Laboratory: Microbiology Department  
Cơ quan chủ quản:                  Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn  
Organization:                          Saint Paul Hospital  
Lĩnh vực xét nghiệm:              Vi sinh  
Field of testing:                       Microbiology  
Người phụ trách/ Representative: Vũ Phương Thơm Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:                                
TT/No Họ và tên / Name Phạm vi / Scope
1.  Vũ Phương Thơm Các chỉ tiêu được công nhận/ All accredited medical tests
2.  Vũ Thị Hà
Số hiệu/ Code: VILAS Med 125 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 01/06/2023 Địa chỉ/ Address: số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội Địa điểm/Location: tầng 2 nhà A4, số 12 Chu Văn An, Ba Đình Hà Nội Điện thoại/ Tel:  38439721 /Ext 246                                 Fax:   E-mail:   thomvuphuong@gmail.com                           website: www.bvxanhpon.vn Lĩnh vực xét nghiệm:             Vi sinh Discipline of medical testing: Microbiology  
STT No. Loại mẫu  (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
1. Máu toàn phần Whole Blood Cấy máu Blood culture   Nuôi cấy, phân lập, định danh vi khuẩn hiếu khí bằng hệ thống tự động VITEK 2 Aerobic bacteria culture, isolation and identification by automatic systemBacT/Alert 3D and Vitek 2   QTKT.VSYH.VK.04 QTKT.VSYH.VK.02 QTKT.VSYH.VK.01  
2. Chủng vi khuẩn  (phân lập từ bệnh phẩm cấy máu) Bacteria strain (isolated bloodculture spiciment) Xác định tính nhạy cảm kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên thạch Antibiotic susceptibility testing by disk diffusion methodology Nuôi cấy, phân lập, định danh vi khuẩn hiếu khí bằng hệ thống tự động VITEK 2 Kỹ thuật kháng sinh đồ khuếch tán trên thạch Aerobic bacteria culture, isolation and identification by automatic systemBacT/Alert 3D and Vitek 2 Antibiotic susceptibility testing QTKT.VSYH.VK.04 QTKT.VSYH.VK.02 QTKT.VSYH.VK.01 QTKT.VSYH.VK.11
Ghi chú/NoteQTKT.VSYH.VK: Phương pháp của PXN/ Inhouse method  
Ngày hiệu lực: 
01/06/2023
Địa điểm công nhận: 
Tầng 2 nhà A4, số 12 Chu Văn An, Ba Đình Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
125
© 2016 by BoA. All right reserved