Khoa xét nghiệm – Bệnh viện Sản Nhi An Giang

Đơn vị chủ quản: 
Bệnh viện Sản Nhi An Giang
Số VILAS MED: 
077
Tỉnh/Thành phố: 
An Giang
Lĩnh vực: 
Hoá sinh
Tên phòng xét nghiệm:  Khoa xét nghiệm – Bệnh viện Sản Nhi An Giang
Medical Testing Laboratory Laboratory Department - An Giang Hospital of Obstetrics Gynecology and Pediatrics
Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện Sản Nhi An Giang
Organization: An Giang Hospital of Obstetrics Gynecology and Pediatrics
Lĩnh vực xét nghiệm: Hóa sinh
Field of testing: Biochemistry
Người phụ trách/ Representative:  BS Lê Nhân Trung Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
Lê Nhân Trung Các xét nghiệm được công nhận/ All accredited medical tests
  1.  
Trần Thị Hồng Nhung Các xét nghiệm được công nhận/ All accredited medical tests
  1.  
Võ Nguyễn Xuân Huyên Các xét nghiệm được công nhận/ All accredited medical tests
  1.  
Mai Phúc Vinh Các xét nghiệm được công nhận/ All accredited medical tests
  1.  
Phạm Thị Mỹ Hương Các xét nghiệm được công nhận/ All accredited medical tests
  1.  
Lưu Trạch Dân Các xét nghiệm được công nhận/ All accredited medical tests
  1.  
Lê Thị Thanh Thủy Các xét nghiệm được công nhận/ All accredited medical tests
Số hiệu/ Code: VILAS Med 077 Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation:08/05/2021
Địa chỉ/ Address: Số 02, Lê Lợi, P. Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, An Giang
Địa điểm/Location: Lầu 3, khu A, số 02, Lê Lợi, P. Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại/ Tel:      02963.924009                                Fax:  02963.924009
E-mail:                                   sannhiag@gmail.com                 Website:sannhiag.vn
Lĩnh vực xét nghiệm:      Hóa sinh Fieldof medical testing: Biochemistry  
STT No. Loại mẫu  (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant  (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Purpose or Principle of test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
  1.  
Huyết tương Plasma (Heparin) Định lượng Glucose  Determination of Glucose Enzyme Enzymatic QTHS 03-17 (Cobas 6000)
  1.  
Định lượng AST  Determination of Aspartate Aminotransferase Động học Enzyme. Enzymetic Kinetic QTHS 05-17 (Cobas 6000)
  1.  
Định lượng ALT  Determination of Alanine Aminotransferase Động học Enzyme. Enzymetic Kinetic QTHS 06-17 (Cobas 6000)
Ghi chú/ note:QTHSQui trình xét nghiệm do PXN xây dựng / Laboratory - developed methods                                       
Ngày hiệu lực: 
08/05/2021
Địa điểm công nhận: 
Lầu 3, khu A, số 02, Lê Lợi, P. Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, An Giang
Số thứ tự tổ chức: 
77
© 2016 by BoA. All right reserved