Tài liệu áp dụng cho phòng chứng nhận

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
ARC 17. Yêu cầu trong việc công nhận tổ chức thẩm định và thẩm tra khí nhà kính
09/11/2021
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
ARC 16. Yêu cầu công nhận tổ chức chứng nhận MDMS
09/11/2021
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AGC01. Hướng dẫn cho chuyên gia tư vấn kỹ thuật
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AP01. Thủ tục giải quyết phàn nàn, khiếu nại
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AP02. Thủ tục xem xét lại quyết định công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
APC01. Thủ tục công nhận tổ chức chứng nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AR01. Quy định chung về công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AR03. Qui định sử dụng Logo và Dấu công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
ARC01. Quy định tính phí đánh giá công nhận các tổ chức chứng nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
ARC02. Yêu cầu bổ sung trong việc công nhận tổ chức chứng nhận QMS
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
11
ARC03. Yêu cầu bổ sung trong việc công nhận tổ chức chứng nhận EMS
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
12
ARC04. Yêu cầu bổ sung trong việc công nhận tổ chức chứng nhận FSMS
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
13
ARC05. Yêu cầu trong việc công nhận tổ chức chứng nhận Product
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
14
ARC06. Quy định cụ thể trong việc công nhận tổ chức chứng nhận con người
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
15
ARC07. Yêu cầu cụ thể trong việc công nhận tổ chức chứng nhận OHSMS
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
16
ARC08. Yêu cầu cụ thể trong việc công nhận tổ chức chứng nhận EnMS
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
17
ARC09. Yêu cầu cụ thể trong việc công nhận tổ chức chứng nhận VFCS
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
18
ARC10. Yêu cầu cụ thể trong việc công nhận tổ chức chứng nhận GlobalGAP
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
19
ARC11. Yêu cầu cụ thể trong việc công nhận tổ chức chứng nhận BRC
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
20
ARC12. Yêu cầu cụ thể trong việc công nhận tổ chức chứng nhận UTZ
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved