Tài liệu áp dụng cho phòng chứng nhận

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AG03: Quan hệ giữa Văn phòng Công nhận Chất lượng và các Tổ chức liên quan
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
APC.01: Phụ lục 4 (PRO)
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AG.02: Tiêu chí cho chuyên gia đánh giá
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AG01: Hướng dẫn sử dụng Logo và Dấu công nhận
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AGC 07. Hướng dẫn về chi phí đánh giá công nhận phòng tổ chức chứng nhận
03/01/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AP.01: Quy định chung về công nhận
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AP.02: Xử lý khiếu nại
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AP.03: Xử lý kháng nghị
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
AP.04: Thủ tục kiểm soát tài liệu
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
APC.01: Phụ lục 1 (QMS)
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
11
APC.01: Phụ lục 2 (EMS))
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
12
APC.01: Phụ lục 3 (FSMS)
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
13
APC01. Quá trình công nhận tổ chức chứng nhận
02/08/2017
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved