Tài liệu áp dụng cho phòng y tế

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AG01. Hướng dẫn sử dụng logo và dấu công nhận
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AG03. Quan hệ giữa Văn phòng Công nhận chất lượng và các tổ chức liên quan
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AGL 10. Quy định về chi phí đánh giá công nhận phòng xét nghiệm y tế
22/06/2017
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AGL10. Phụ lục 1 - Quy định về chi phí đánh giá công nhận phòng thí nghiệm y tế
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AGLM01. Yêu cầu bổ sung đánh giá phòng xét nghiệm Y tế
12/04/2017
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AGLM02. Hướng dẫn phân loại xét nghiệm lĩnh vực Y tế
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AP02. Thủ tục khiếu nại
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AP03. Thủ tục yêu cầu xem xét lại
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
APL01. Thủ tục đánh giá công nhận phòng thí nghiệm
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
APL02. Chính sách về liên kết chuẩn đo lường
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
11
APL03. Chính sách về thử nghiệm thành thạo / so sánh liên phòng
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
12
APL04. Kiểm soát kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved