Tài liệu áp dụng cho phòng y tế

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AP01. Thủ tục giải quyết phàn nàn, khiếu nại
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AP02. Thủ tục xem xét lại quyết định công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
APL01. Thủ tục Công nhận phòng thí nghiệm
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AR01. Quy định chung về công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AR02. Qui định sử dụng Logo và Dấu công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
ARL03. Qui định Liên kết chuẩn, PT, so sánh liên phòng
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
ARLM01. Quy định tính phí cho các phòng xét nghiệm y tế
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
ARLM02. Phân loại lĩnh vực xét nghiệm Y tế
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
ARLM03. Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng xét nghiệm Y tế
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved