Thông báo về ban hành tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17020:2012

Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ( ISO) và Ban điện quốc tế đã ban hành ISO/IEC 17020:2012 vào ngày 1/3/2012 thay thế cho phiên bản cũ  ISO/IEC 17020:1998. Hiện nay, Văn phòng Công nhận Chất lượng đang chờ thông báo của các tổ chức công nhận khu vực và quốc tế, như: Tổ chức công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương APLAC, Tổ chức công nhận phòng thí nghiệm quốc tế ILAC để đưa ra lộ trình áp dụng phiên bản mới hành ISO/IEC 17020:2012.
 

© 2016 by BoA. All right reserved