Thông báo về lộ trình chuyển đổi ILAC-P15

Kính gửi các tổ chức giám định

        Tài liệu ILAC-P15 Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 17020:2012 cho các tổ chức giám định  đã ban hành năm 2014 thay thế cho tài liệu ILAC/IAF A4.

Để thuận lợi trong việc áp dụng tài liệu ILAC-P15, Văn phòng Công nhận Chất lượng thông báo thời hạn chuyển đổi áp dụng tài liệu mới này như sau:

  • Từ ngày 01/01/ 2016, việc công nhận theo tài liệu AGI 05 (Ver.6.14) phiên bản cập nhật ILAC-P15 sẽ hết hiệu lực.
  • Từ ngày 1/7/ 2014, Văn phòng ban hành tài liệu AGI 05 (Ver.6.14) phiên bản cập nhật ILAC-P15.
  • Từ ngày 1/7/ 2014, văn phòng khuyến khích các TCGĐ đánh giá theo tài liệu AGI 05 (Ver.6.14) phiên bản cập nhật ILAC-P15.
  • Từ ngày 01/11/2014 Văn phòng Công nhận chất lượng sẽ chấm dứt việc đánh giá Tổ chức Giám định theo AGI 05 phiên bản ILAC/IAF A4 và bắt đầu đánh giá các Tổ chức Giám định theo AGI 05 (Ver.6.14) phiên bản cập nhật ILAC-P15;

Tổ chức Giám định muốn tìm hiểu thêm thông tin về việc chuyển đổi áp dụng tài liệu AGI 05 phiên bản cập nhật ILAC-P15, xin liên hệ:

Văn Phòng Công nhận Chất lượng

 Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,  Hà Nội

Tel: (04) 37911552       Fax: (04) 37911551

Email: vpcongnhan@boa.gov.vn

 

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved