CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2058 /QĐ-BKHCN ngày 23/7/2018

 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Vị trí, chức năng

 1. Văn phòng Công nhận chất lượng là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức và thực hiện hoạt động công nhận phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

  Văn phòng Công nhận chất lượng có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Bureau of Accreditation (Viết tắt là BoA).
   
 2. Văn phòng Công nhận chất lượng được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.
   
 3. Văn phòng Công nhận chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Văn phòng Công nhận chất lượng có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

         
Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ để công nhận các phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định theo quy định của Việt Nam và theo thông lệ quốc tế.
   
 2. Tổ chức đào tạo, đăng ký và quản lý cơ sơ dữ liệu chuyên gia đánh giá công nhận (chuyên gia nội bộ và chuyên gia cộng tác viên bên ngoài thực hiện đánh giá công nhận theo thỏa thuận hợp tác với Văn phòng Công nhận chất lượng).
   
 3. Tham gia các hoạt động liên kết đánh giá công nhận với các tổ chức công nhận của các nước, hợp tác quốc tế song phương hoặc đa phương về công nhận theo các quyết định của pháp luật.
   
 4. Tham gia ký kết thừa nhận lẫn nhau về kết quả công nhận theo quy định của các tổ chức quốc tế và khu vực về công nhận. Làm đại diện của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực về công nhận khi được Bộ trưởng ủy quyền.
   
 5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, đào tào, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo, thông tin, tuyên truyền, quảng bá, các sự kiện liên quan đến hoạt động công nhận theo quy định của pháp luật.
   
 6. Ký kết và thực hiện các hợp đồng đánh giá công nhận, đào tạo và các hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ khác (trừ hoạt động tư vấn cho tổ chức đề nghị công nhận) với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
   
 7. Tham gia xây dựng chính sách, chiến lược, các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn Việt Nam và các quy định khác liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp.
   
 8. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, tài liệu của Văn phòng Công nhận chất lượng theo phân cấp của Bộ và theo quy định của pháp luật.
   
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.
 

Thông tin chi tiết:
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Văn phòng Công nhận chất lượng

© 2016 by BoA. All right reserved