Phòng phân tich khí Cryotech - Công ty Cổ phần Cryotech Việt Nam

Đơn vị chủ quản: 
Công ty Cổ phần Cryotech Việt Nam
Số VILAS: 
1491
Tỉnh/Thành phố: 
Hưng Yên
Lĩnh vực: 
Hóa
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng năm 2023 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/3 Tên phòng thí nghiệm: Phòng phân tich khí Cryotech - Công ty Cổ phần Cryotech Việt Nam Laboratory: Cryotech Gas Analysis Laboratory - Cryotech Viet Nam joint stock company Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Cryotech Việt Nam Organization: Cryotech Viet Nam joint stock company Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing: Chemical Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Văn Sản Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 1. Nguyễn Văn Sản Các phép thử được công nhận/ Accredited tests Số hiệu/ Code:VILAS 1491 Hiệu lực công nhận/ period of validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký Địa chỉ/Address: K9A, Tập thể quân khu Thủ đô, Tổ 44, Cụm 4, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội Địa điểm/Location: Đường E3, Khu E, Khu Công Nghiệp Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại/Tel: 02213788786 Fax: Email: cryotech.lab@cryotechvietnam.com.vn Website: www.cryotechvietnam.com.vn DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1491 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2/3 Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of Testing: Chemical TT Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test methods 1. Chai khí hỗn hợp Gas mix cylinder Xác định nồng độ khí Hydrogen (H2) Phương pháp sắc ký khí sử dụng đầu dò PDHID (Pulsed discharge helium ionization detector). Determination of H2 concentration Gas Chromatography method using Pulsed discharge helium ionization detector. (50~5000) ppm CRYOTECH/ SOP-04:2022 2. Xác định nồng độ khí Methane (CH4) Phương pháp sắc ký khí sử dụng đầu dò PDHID Determination of CH4 concentration Gas Chromatography method using Pulsed discharge helium ionization detector. (50~5000) ppm CRYOTECH/ SOP-05:2022 3. Xác định nồng độ khí Carbon monoxide (CO) Phương pháp sắc ký khí sử dụng đầu dò PDHID. Determination of CO concentration Gas Chromatography method using Pulsed discharge helium ionization detector. (50~5000) ppm CRYOTECH/ SOP-06:2022 4. Xác định nồng độ khí Hydrogen sulfide (H2S) Phương pháp sắc ký khí sử dụng đầu dò PDHID. Determination of H2S concentration Gas Chromatography method using Pulsed discharge helium ionization detector. (50~5000) ppm CRYOTECH/ SOP-07:2022 5. Xác định nồng độ khí Methane (CH4) Phương pháp sắc ký khí sử dụng Đầu dò TCD (thermal conductivity detector). Determination of CH4 concentration Gas Chromatography method using Thermal conductivity detector (9.7~10,3) % CRYOTECH/ SOP-08:2022 6. Xác định nồng độ khí Helium (He), Nitrogen (N2) và Carbon Dioxide (CO2) Phương pháp sắc ký khí sử dụng đầu dò TCD Determination of He, N2 and CO2 concentrations Gas Chromatography method using Thermal conductivity detector. He: (60~62)% N2: (33~35)% CO2: (4.7~5.3)% CRYOTECH/ SOP-09:2022 DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1491 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 3/3 TT Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test methods 7. Chai khí hỗn hợp Gas mix cylinder Xác định nồng độ khí Oxygen (O2) và Nitrogen (N2) Phương pháp sắc ký khí sử dụng đầu dò TCD Determination of O2 and N2 concentrations Gas Chromatography method using Thermal conductivity detector. O2: (20.5~21.5)% N2: (78~80)% CRYOTECH/ SOP-10:2022 8. Xác định nồng độ khí Oxygen (O2), Carbon Dioxide (CO2) và Nitrogen (N2) Phương pháp sắc ký khí sử dụng đầu dò TCD Determination of O2, CO2 and N2 concentrations Gas Chromatography method using Thermal conductivity detector. O2: (4.7~5.3)% CO2: (5.7~6.3)% N2: (88~90)% CRYOTECH/ SOP-11:2022 9. Xác định nồng độ khí Hydrogen (H2), Carbon Dioxide (CO2) và Nitrogen (N2) Phương pháp sắc ký khí sử dụng đầu dò TCD Determination of H2, CO2 and N2 concentrations Gas Chromatography method using Thermal conductivity detector. H2: (9.7~10.3)% CO2: (9.7~10.3)% N2: (79~81)% CRYOTECH/ SOP-12:2022 Chú thích/Note: - CRYOTECH/ SOP: Phương pháp phát triển bởi PTN/Laboratory developed method
Ngày hiệu lực: 
27/03/2026
Địa điểm công nhận: 
Đường E3, Khu E, Khu Công Nghiệp Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Số thứ tự tổ chức: 
1491
© 2016 by BoA. All right reserved