National Institute of Drug Quality Control

Đơn vị chủ quản: 
Ministry of Health
Số VILAS: 
087
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Measurement - Calibration
Mechanical
Pharmaceutical
Tên phòng thí nghiệm: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
Laboratory: National Institute of Drug Quality Control
Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Organization: Ministry of Health
Lĩnh vực: Dược
Field: Pharmaceuticals
Người phụ tráchThạc sỹ Nguyễn Đăng Lâm – Phó Viện trưởng
Representative: Nguyen Dang Lam, MSc. - Vice Director
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT/ No Họ và tên/ Name Phạm vi được ký / Scope
 1.  
Đoàn Cao Sơn Các phép thử được công nhận / Accredited tests
 1.  
Nguyễn Đăng Lâm
 1.  
Tạ Mạnh Hùng
Số hiệu/ Code:                          VILAS 087
Hiệu lực/ Validation:     15/02/2022
Địa chỉ: 48 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Address48 Hai Ba Trung street, Trang Tien ward, Hoan Kiem district, Ha Noi
Địa điểm: Xóm Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Location: Tuu Liet Village, Tam Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi
Điện thoại/ Tel:            (024) 3825 5341 / 3825 2791                                         Fax:(024) 3825 6911
E-mail:khth@nidqc.org.vn                                                                                                                 Website: http://www.nidqc.org.vn 


Lĩnh vực thử nghiệmDược
Field of testing: Phamarceutical
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử
Materials or products tested
Tên phép thử cụ thể

The name of specific tests

Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 1.  
Thuc
(Nguyên liu vàthành phm)
Drugs
(Ingredients,
drug dosage forms)
Xác định cm quan, độtrong và màu sc dung dch, độ đồng nht, độrò r
Determination of Clarity and Colour of Solution, Homogeneity, Leakage
  Dượđin Vit Nam, Dượđin các nước, các Tiêu chun cơ sở trong và ngoài nước do B Y tế cp s
đăng ký/
Vietnamese pharmacopoeia, other pharma_ copoeia in-house specifications licensed by MoH
 1.  
Xác định độ đồng đều thể tích
Determination of uniformity volume
 1.  
Xác định độ đồng đều khối lượng
Determination of uniformity of weight
 1.  
Xác định độ tan rã
Determination of disintegration
 1.  
Xác định độ hòa tan
Determination of dissolution
 1.  
Xác định độ tinh khiết
Phương pháp hóa học
Determination of Purity
Chemical method
 1.  
Xác định chỉ số Acid
Determination of Acid value
 1.  
Xác định chỉ số Este
Determination of Ester value
 1.  
Xác định chỉ số Iod
Determination of Iodine value
 1.  
Xác định chỉ số Acetyl
Determination of Acetyl value
 1.  
Xác định chỉ số Peroxyd
Determination of Peroxide value
 1.  
Thuc
(Nguyên liu vàthành phm)
Drugs
(Ingredients,
drug dosage forms)
Xác định điểm chảy
Determination of melting point
Dượđin Vit Nam, Dượđin các nước, các Tiêu chun cơ sở trong và ngoài nước do B Y tế cp s
đăng ký/
Vietnamese pharmacopoeia, other pharma_ copoeia in-house specifications licensed by MoH
 1.  
Thử định tính: phương pháp hóa học, phổ UV-Vis, phổ hồng ngoại, sắc ký lớp mỏng, sắc ký lỏng hiệu năng cao với các detector.
Identification: Chemical, UV-VIS, IR, TLC, HPLC with various kind of detector
 1.  
Xác định tạp chất liên quan: phương pháp sắc ký lớp mỏng, sắc ký lỏng hiệu năng cao với các loại detector, phổ UV-Vis
Related Substances: TLC, HPLC with various kind of Detector,UV- VIS
 1.  
Xác định độ ẩm: phương pháp sấy, Karl-Fischer, nhiệt trọng trường
Determination of moisture: Loss on Drying, Karl-Fischer, TGA
 
 1.  
Xác định hàm lượng tro: tro toàn phần, tro sulfat, tro không tan trong acid hydrochloric
Determination of Ash content:Ash, sulphated ash, hydrochloric acid insoluble ash
 1.  
Xác định chỉ số xà phòng hóa
Determination of saponification value
 1.  
Xác định các chất không xà phòng hóa
Determination of unsaponifiable matter
 1.  
Xác định khối lượng riêng
Determination of density, relative density
 1.  
Thuc
(Nguyên liu vàthành phm)
Drugs
(Ingredients,
drug dosage forms)
Xác định góc quay cực và góc quay cực riêng
Determination of optical rotation, specific optical rotation
  Dượđin Vit Nam, Dượđin các nước, các Tiêu chun cơ sở trong và ngoài nước do B Y tế cp s
đăng ký/
Vietnamese pharmacopoeia, other pharma_ copoeia in-house specifications licensed by MoH
 1.  
Xác định pH
Determination of pH 
 1.  
Định lượng các hoạt chất phương pháp đo quang (UV-Vis, huỳnh quang), đo thể tích, đo điện thế, đo ampe, phân cực kế, sắc ký lỏng hiệu năng cao với cácdetector.
Xác định hàm lượng acid amin
Assay: UV-VIS, Fluorescence Spectrometry, IR, Volumetric. Amperemetry, Potentiometry, HPLC with various kind of detector
Determination of Amino acid content
 1.  
Thử chất gây sốt
Test for Pyrogens
 1.  
Thử nghiệm phản ứng toànthân
Systemic infection test
 1.  
Thử nghiệm phản ứng trong da
Intracutaneous test
 1.  
Thử nghiệm phản ứng quá mẫn muộn
Delayed-type hypersensitivity test
 1.  
Thử nghiệm phản ứng tan huyết
Haemolysis test
 1.  
Thuc
(Nguyên liu vàthành phm)
Drugs
(Ingredients,
drug dosage forms)
Thử độc tính bất thường
Test for abnormal toxicity 
Dượđin Vit Nam, Dượđin các nước, các Tiêu chun cơ sở trong và ngoài nước do B Y tế cp s
đăng ký/
Vietnamese pharmacopoeia, other pharma_ copoeia in-house specifications licensed by MoH
 1.  
Thử nội độc tố vi khuẩn
Test for Bacterial Endotoxin
 
 1.  
Định tính, định lượng 
Phương pháp ELISA 
Identification, Assay: Enzyme-linked immunosorbent assay ELISA method
 
 1.  
Định tính, thử độ tinh sạch
Phương pháp điện di trên gel 
Identification, Purity
Gel electrophoresis method
 
 1.  
Định tính
Phương pháp điện di miễn dịch 
Identification:
Immunoblot method
 
 1.  
Thử kích ứng mắt 
Eye irriation test
  Tiêu chuẩn cơ sở trong và ngoài nước do Bộ Y tế cấp số đăng ký In-house specifications
Licensed by MoH
OECD 405, ISO 10993-10 VKN/TQKT-DL/06
 1.  
Thử kích ứng da 
Skin irritation test
  Tiêu chuẩn cơ sở trong và ngoài nước do Bộ Y tế cấp số đăng ký In-house specifications
licensed by MoH
OECD 404, 
ISO 10993-10 VKN/TQKT-DL/05
 1.  
Thử độc tính cấp 
Acute toxicity test
  OECD 402, 420, 423,425
VKN/TQKT-DL/03
 1.  
Mỹ phẩm, khăn ướt, chất tẩy rửa, tả giấy
Cosmetics, Wet wipes, Cleaner, Diapers
Thử kích ứng mắt 
Eye irriation test
  Tiêu chuẩn cơ sở trong và ngoài nước do Bộ Y tế cấp số đăng ký In-house specifications
Licensed by MoH
OECD 405, ISO 10993-10 VKN/TQKT-DL/06
 1.  
Thử kích ứng da 
Skin irritation test
  Tiêu chuẩn cơ sở trong và ngoài nước do Bộ Y tế cấp số đăng ký In-house specifications
licensed by MoH
OECD 404, 
ISO 10993-10 VKN/TQKT-DL/05
 1.  
Thuốc: dạng thành phẩm
Drugs: drugs dosage forms
Đánh giá tương đương sinh học [1]: định lượng thuốc trong dịch sinh học 
Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với các loại detector, sắc ký khí với các loại detector 
Bioequivalence test: Assay of drug substances in biological fruids by HPLC, GC with various kind of detector
   
Chú thích/ Note:
VKN/TQKT-DL/xxPhương pháp thửdo PTN xây dựng /Laboratory developed method
            

[1]: Phụ lục: Danh mục các loại thuốc và phương pháp thử xác định thuốc trong huyết tương
Appendix: List of drugs and testing methods to determine
 
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử
Materials or products tested
Tên phép thử cụ thể

The name of specific tests

Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 1.  
Huyết tương
plasma
Xác định hàm lượng Amoxicilin 
Phương pháp HPLC, detector UV-VIS 
Determination of Amoxicilline content 
HPLC method with UV-VIS detector
0,3 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/AMO
 1.  
Xác định hàm lượng Amoxicilin và Clavulanat 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Amoxicilline and Clavulanate content 
LC-MS method
Amoxicillin:
0,25 µg/mL
Clavulanat:
0,125 µg/mL
NIDQC/BE/LCMS/AMOX+CLAVU
 1.  
Xác định hàm lượng Amlodipin 
Phương pháp LC-MS
Determination of Amlodipine content 
LC-MS method
0,1 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/AMLO
 1.  
Xác định hàm lượng Azithromycin 
Phương pháp LC-MS
Determination of Azithromycin content 
LC-MS method
10 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/AZI
 1.  
Xác định hàm lượng Acid fenofibric 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS 
Determination of fenofibric acidcontent 
HPLC method with UV-VIS detector
0,25 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/AFENO
 1.  
Huyết tương
plasma
Xác định hàm lượng Acyclovir 
Phương pháp LC-MS
Determination of Acyclovir content
LC-MS method
10 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/ACY
 1.  
Xác định hàm lượng Xác định hàm lượng Acyclovir 
Phương pháp HPLC dầu dò UV-VIS
Determination of Acyclovir content
HPLC method with UV-VIS detector
0,1 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/ACY
 1.  
Xác định hàm lượng Amlodipin và Atorvastatin Phương pháp LC-MS
Determination of Amlodipine and Atorvastatin content
LC-MS method
0,1 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/AMLO+ATV
 1.  
Xác định hàm lượng Acid valproic 
Phương pháp LC-MS 
Determination of valproic acid content
LC-MS method
1 µg/mL NIDQC/BE/LCMS/AVP
 1.  
Xác định hàm lượng Atorvastatin và chất chuyển hóa 
Phương pháp LC-MS
Determination of Atorvastatin and its metabolite content
LC-MS method
Atorvastatin: 
0,1 ng/mL
Para- hydroxy atorvastatin: 
0,01 ng/mL
Ortho- hydroxy atorvastatin: 
0,05 ng/mL
NIDQC/BE/LCMS/ATORS


 
 1.  
Huyết tương
plasma
Xác định hàm lượng Xác định hàm lượng Carbamazepin 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Carbamazepin content
HPLC method with UV-VIS detector
0,1 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/CARBA
 1.  
Xác định hàm lượng Cilostazol 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Cilostazol content
HPLC method with UV-VIS detector
20 ng/mL NIDQC/BE/HPLC/CILOS
 1.  
Xác định hàm lượng Ciprofloxacin 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Ciprofloxacin content
HPLC method with UV-VIS detector
0,1 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/CIPRO
 1.  
Xác định hàm lượng Clopidogrel 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Clopidogrel content
LC-MS method
0,05 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/CLOPI
 1.  
Xác định hàm lượng Celecoxib 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS 
Determination of Celecoxib content
HPLC method with UV-VIS detector
20 ng/mL NIDQC/BE/HPLC/CELE
 1.  
Huyết tương
plasma
Xác định hàm lượng Cefpodoxim 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Cefpodoxim content
HPLC method with UV-VIS detector
0,05 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/CEFPO
 1.  
Xác định hàm lượng Clarithromycin 
Phương pháp LC-MS
Determination of Clarithromycin content
LC-MS method
20 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/CLA
 1.  
Xác định hàm lượng Cefuroxim 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Cefuroxim content
HPLC method with UV-VIS detector
0,25 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/CEFU
 1.  
Xác định hàm lượng Cefixim 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Cefixim content
HPLC method with UV-VIS detector
0,2 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/CEFI
 1.  
Xác định hàm lượng Cefaclor 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Cefaclor content 
HPLC method with UV-VIS detector
0,1 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/CFC
 1.  
Huyết tương
plasma
Xác định hàm lượng Cephalexin 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS 
Determination of Cephalexin content 
HPLC method with UV-VIS detector
0,5 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/CPL
 1.  
Xác định hàm lượng Diltiazem 
Phương pháp LC-MS
Determination of Diltiazem content 
LC-MS method
5 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/DIL
 1.  
Xác định hàm lượng Doxazosin 
Phương pháp HPLC đầu dò huỳnh quang
Determination of Doxazosin content 
HPLC method with FL detector
1 ng/mL NIDQC/BE/HPLC/DOXA
 1.  
Xác định hàm lượng Domperidon 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Domperidon content 
LC-MS method
0,5 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/DOM
 1.  
Xác định hàm lượng Diclofenac 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS 
Determination of Diclofenac content 
HPLC method with UV-VIS detector
0,05 ng/mL NIDQC/BE/HPLC/DCF
 1.  
Huyết tương
plasma
Xác định hàm lượng Ethambutol 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Ethambutol content 
LC-MS method
0,05 µg/mL NIDQC/BE/LCMS/EMB
 1.  
Xác định hàm lượng Enalapril 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Enalapril content 
LC-MS method
1 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/ENALA
 1.  
Xác định hàm lượng Fluconazol 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Fluconazol content 
HPLC method with UV-VIS detector
0,2 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/FLU
 1.  
Xác định hàm lượng Felodipin 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Felodipin content 
LC-MS method
0,1 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/FELO
 1.  
Xác định hàm lượng Gabapentin 
Phương pháp LC-MS
Determination of Gabapentin content 
LCMS method
100 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/GABA
 1.  
Xác định hàm lượng Gliclazid 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Gliclazid content 
HPLC method with UV-VIS detector
0,16 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/GLI
 1.  
Huyết tương
plasma
Xác định hàm lượng Enalapril 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Enalapril content 
LC-MS method
1 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/ENALA
 1.  
Xác định hàm lượng Fluconazol 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS 
Determination of Fluconazol content 
HPLC method with UV-VIS detector
0,2 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/FLU
 1.  
Xác định hàm lượng Felodipin 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Felodipin content 
LC-MS method
0,1 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/FELO
 1.  
Xác định hàm lượng 
Phương pháp LC-MS Determination of Gabapentin content 
LC-MS method
100 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/GABA
 1.  
Xác định hàm lượng Gliclazid 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Gliclazid content 
HPLC method with UV-VIS detector
0,16 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/GLI
 1.  
Xác định hàm lượng Losartan và Losartan carboxylic 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Losartan and Losartan carboxylic content 
LC-MS method
Losartan:
10 ng/mL 
Losartan carboxylic: 25 ng/mL
NIDQC/BE/LCMS/LOS+LCA
 1.  
Huyết tương
plasma
Xác định hàm lượng Levetiracetam 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Levetiracetam content 
HPLC method with UV-VIS detector
0,25 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/LEVET
 1.  
Xác định hàm lượng Metformin 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Metformin content 
HPLC method with UV-VIS detector
0,04 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/MET
 1.  
Xác định hàm lượng Meloxicam 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Meloxicam content 
HPLC method with UV-VIS detector
0,05 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/MELO
 1.  
Xác định hàm lượng Meloxicam 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Meloxicam content 
LC-MS method
30 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/MELO
 1.  
Xác định hàm lượng Metoprolol 
Phương pháp HPLC đầu dò huỳnh quang
Determination of Metoprolol content 
HPLC method with FL detector
2 ng/mL NIDQC/BE/HPLC/METO
 1.  
Huyết tương
plasma
Xác định hàm lượng Metformin và Glibenclamid 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Metformin and Glibenclamid content 
LC-MS method
Metformin:
30 ng/mL Glibenclamid: 
2,5 ng/mL
NIDQC/BE/LCMS/MET+GLIBE
 1.  
Xác định hàm lượng Metformin và Glimepirid trong huyết tương 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Metformin and Glimepirid content 
LC-MS method
Metformin:
25 ng/mL 
Glimepirid:
5 ng/mL
NIDQC/BE/LCMS/GLM+MET
 1.  
Xác định hàm lượng Methyl prednisolon 
Phương pháp LC-MS
Determination of Methyl prednisolon content 
LC-MS method
2,5 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/MP
 1.  
Xác định hàm lượng Nifedipin 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Nifedipin content 
LC-MS method
0,5 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/NIFE
 1.  
Xác định hàm lượng Olanzapin 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Olanzapin content 
LC-MS method
10 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/OLAN
 1.  
Xác định hàm lượng Omeprazol 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Omeprazol content 
HPLC method with UV-VIS detector
10 ng/mL NIDQC/BE/HPLC/OME
 1.  
Huyết tương
plasma
Xác định hàm lượng Paracetamol 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Paracetamol content 
HPLC method with UV-VIS detector
0,2 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/PARA
 1.  
Xác định hàm lượng Piracetam 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Piracetam content 
LC-MS method
0,5 µg/mL NIDQC/BE/LCMS/PIRA
 1.  
Xác định hàm lượng Pantoprazol 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Pantoprazol content 
HPLC method with UV-VIS detector
30 ng/mL NIDQC/BE/HPLC/PANTO
 1.  
Xác định hàm lượng Rifampicin 
Phương pháp HPLC đầu dò UV-VIS
Determination of Rifampicin content 
HPLC method with UV-VIS detector
0,2 µg/mL NIDQC/BE/HPLC/RIF
 1.  
Xác định hàm lượng Risperidon 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Risperidon content 
LC-MS method
2,5 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/RIS
 1.  
Huyết tương
plasma
Xác định hàm lượng Rebamipid 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Rebamipid content 
LC-MS method
2,5 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/REBA
 1.  
Xác định hàm lượng Trimetazidin 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Trimetazidin content 
LC-MS method
0,9 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/TMZ
 1.  
Xác định hàm lượng Telmisartan
Phương pháp LC-MS
Determination of Telmisartan content 
LC-MS method
1 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/TELMI
 1.  
Xác định hàm lượng Venlafaxin 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Venlafaxin content 
LC-MS method
4 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/VENLA
 1.  
Xác định hàm lượng Lisinopril 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Lisinopril content 
LC-MS method
1 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/LISI
 1.  
Xác định hàm lượng Imidapril 
Phương pháp LC-MS 
Determination of Imidapril content 
LC-MS method
0,25 ng/mL NIDQC/BE/LCMS/IMD
Chú thích/ Note:
NIDQC/BE /xxPhương pháp thửdo PTN xây dựng /Laboratory developed method

 
Tên phòng thí nghiệm: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
Laboratory: National Institute of Drug Quality Control
Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Organization: Ministry of Health
Lĩnh vực: Dược
Field: Pharmaceutical
Người phụ tráchThạc sỹ Nguyễn Đăng Lâm – Phó Viện trưởng
Representative: Nguyen Dang Lam, MSc. - Vice Director
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT/ No Họ và tên/ Name Phạm vi được ký / Scope
 1.  
Đoàn Cao Sơn Các phép thử được công nhận/ 
Accredited tests
 1.  
Nguyễn Đăng Lâm
 1.  
Tạ Mạnh Hùng
Số hiệu/ Code:                                    VILAS 087
Hiệu lực/ Validation  15/02/2022 
Địa chỉ/ Address:                    48 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
48 Hai Ba Trung street, Trang Tien ward, Hoan Kiem district, Ha Noi
Địa điểm /Location 48 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
48 Hai Ba Trung street, Trang Tien ward, Hoan Kiem district, Ha Noi
Điện thoại/ Tel:                       (024) 38255341/38252791                                         Fax:(024) 38256911
E-mail:            khth@nidqc.org.vn                                                                                                                            Website: http://www.nidqc.org.vn


Lĩnh vực thử nghiệmDược
Field of testing: Phamarceutical
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử
Materials or products tested
Tên phép thử cụ thể

The name of specific tests

Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 1.  
Thuc
(Bao gm các
nguyên liu vàthành phm)
Drugs
(including active ingredients,
and drug dosage) 
Cm quan, độ trong vàmàu sc dung dch, độ đồng nht, độ rò r
Determination Colour of Solution, Homogeneity,
Leakage
   Dượđin Vit Nam, Dượđin các nước, các Tiêu chun cơ sở trong và ngoài nước do B Y tế cp s
đăng ký/
Vietnamese pharmacopoeia, other pharmacopoeia in-house specifications licensed by MoH
 1.  
Độ đồng đều thể tích
Uniformity of volume
 1.  
Xác định độ lắng cặn
Determination of Residue
 1.  
Độ đồng đều khối lượng
Uniformity of Weight
 1.  
Xác định độ tan rã
Disintegration Test
 1.  
Xác định độ hòa tan
Dissolution Test
 1.  
Xác định độ cứng
Determination of Hardness
 1.  
Xác định độ thẩm thấu
Osmolarity measurement test
 1.  
Độ đồng đều hàm lượng
Uniformity of content
 1.  
Xác định độ mài mòn
Determination of Friability
 1.  
Xác định kích thước tiểu phân
Particulate Matter Test
 1.  
Thử tinh khiết
Phương pháp hóa học
Purity test
Chemical methol
 1.  
Xác định chỉ số Acid
Determination of Acid value
 1.  
Thuc
(Bao gm các
nguyên liu vàthành phm)
Drugs
(including active ingredients,
and drug dosage)
Xác định ch s Este
Determination of Ester value
   Dượđin Vit Nam, Dượđin các nước, các Tiêu chun cơ sở trong và ngoài nước do B Y tế cp s
đăng ký/
Vietnamese pharmacopoeia, other pharmacopoeia in-house specifications licensed by MoH
 1.  
Xác định ch s Iod
Determination of  Iodine value
 1.  
Xác định ch s Acetyl
Determination of  Acetyl value
 1.  
Xác định ch sPeroxyd
Determination of Peroxide value
 1.  
Xác định hàm lượng acid amin, soi bt dược liu, vi phu nhum soi kính hin vi
Th định tính: phương pháp hóa hc, ph UV-Vis, ph hng ngoi, ph hp th nguyên t, sc ký lp mng, sc ký lp mng hiu năng cao, sc ký lng hiu năng cao vi các detector, sc ký khí vi các detector
Determination of Amino acid analyzer, Microscopic for Herbal Medicines
Identification: Chemical, UV-VIS, IR, AAS, TLC, HPTLC, HPLC, GC with various kind of detector methods
 1.  
Xác định tp cht liên quan
Phương pháp: Sc kýlp mng, sc ký lp mng hiu năng cao, sc ký lng hiu năng cao vi các loi detector, sc ký khí vi các loi detector, phUV-Vis, quang ph hp th nguyên t
Determination of Related Substances
Methods: TLC, HPTLC, HPLC, GC with various kind of Detector, UV-VIS, AAS
 1.  
Thuc
(Bao gm các
nguyên liu vàthành phm)
Drugs
(including active ingredients,
and drug dosage)
Xác định độ m
Phương pháp sy, ct vi dung môi, Karl- Fischer, quét nhit vi sai
Determination of moisture
Loss on Drying, Solvent Distillation , Karl-Fischer, DSC methods
   Dượđin Vit Nam, Dượđin các nước, các Tiêu chun cơ sở trong và ngoài nước do B Y tế cp s
đăng ký/
Vietnamese pharmacopoeia, other pharmacopoeia in-house specifications licensed by MoH
 1.  
Xác định hàm lượng tro: Tro toàn phn, tro sulfat, tro không tan trong acid hydrochloric
Determination of Ash: Total Ash, Sulphated ash, Hydrochloric acid insoluble ash
 1.  
Xác định ch s khúc x
Determination of Refractive index
 1.  
Xác định ch s xàphòng hóa
Determination of Saponification value
 1.  
Xác định các cht không xà phòng hóa
Determination of Unsaponifiable matter   
 1.  
Xác định đim chy
Determination of melting point
 1.  
Xác định khi lượng riêng
Determination of density, Relative density
 1.  
Xác định góc quay cc và góc quay cc riêng
Determination of Optical Rotation, Specific Optical Rotation
 

TT
Tên sản phẩm, vật liệu được thử
Materials or products tested
Tên phép thử cụ thể

The name of specific tests

Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 1.  
Thuc
(Bao gm các
nguyên liu vàthành phm)
Drugs
(including active ingredients,
and drug dosage)
Xác định độ nht ca cht lng
Determination of Viscosity
   Dượđin Vit Nam, Dượđin các nước, các Tiêu chun cơ sở trong và ngoài nước do B Y tế cp s
đăng ký/
Vietnamese pharmacopoeia, other pharmacopoeia in-house specifications licensed by MoH
 1.  
Xác định pH
Determination of pH value
 1.  
Xác định hàm lượng Ethanol
Determination of Ethanol content
 1.  
Xác định hàm lượng acid amin
Định lượng các hoạt chất Phương pháp đo quang (UV-Vis, huỳnh quang), phổ hồng ngoại, đo thể tích, đo điện thế, đo ampe, phân cực kế, sắc ký lỏng hiệu năng cao với các loại detector, sắc ký khí với các loại detector
Determination of Amino acid
analyzer
Assay active ingredients 
Methods: UV-VIS, luorescence Spectrometry, IR,Volumetric, Amperemetry, Potentiometry, HPLC, GC with various kind of detector
 1.  
Định lượng các nguyên tố kim loại
Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
Assay of metal elements
Atomic Absorption Spectrometry method
 

TT
Tên sản phẩm, vật liệu được thử
Materials or products tested
Tên phép thử cụ thể

The name of specific tests

Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 1.  
Thuc
(Bao gm các
nguyên liu vàthành phm)
Drugs
(including active ingredients,
and drug dosage)
Định tính và định lượng Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum
Identification and assay of Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum
   VKN/TQKT-VS/06
 1.  
Định tính và định lượng Bacillus subtilis, Bacillus coagulans
Identification and microbial assay of Bacillus subtilis, Bacillus coagulans
VKN/TQKT-VS/06
 1.  
Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí
Determination of total aerobic bacterial count
Dượđin Vit Nam IV, Dượđin các nước, các Tiêu chun cơ s trong vàngoài nước do B Y tế cp số đăng ký
Vietnamese
Pharmacopoeia IV, other pharmacopoeia, in-house specifications
licensed by MoH
 1.  
Xác định tổng số nấm
Determination of  total yeasts and molds count
 1.  
Phát hiện và xác định tổng số Enterobacteria và vi khuẩn gram âm khác
Detection and determination of total count of Enterobacteria and other negative bacteria
 1.  
Phát hiện Salmonella spp.
Detection of Salmonella spp.
VKN/TQKT-VS/04([1])
VKN/TQKT-VS/09([2])
Các Tiêu chuẩn cơ sở trong và ngoài nước do Bộ Y  tế  cấp số đăng ký
Other pharmacopoeia, in-house specifications
licensed by MoH
 1.  
Phát hiện Escherichia coli
Detection of Escherichia coli
 1.  
Phát hiện Staphylococcus aureus
Detection ofStaphylococcus aureus
 1.  
Phát hiện Pseudomonas aeruginosa
Detection of Pseudomonas aeruginosa
    
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử
Materials or products tested
Tên phép thử cụ thể

The name of specific tests

Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 1.  
Thuc
(Bao gm các
nguyên liu vàthành phm)
Drugs
(including active ingredients,
and drug dosage)
Xác định hiệu quả kháng khuẩn của chất bảo quản
Efficacy of antimicrobial preservation
   Dượđin Vit Nam, Dượđin các nước, các Tiêu chun cơ sở trong và ngoài nước do B Y tế cp số đăng ký
Vietnamese
pharmacopoeia, other pharmacopoeia, in-house specifications
licensed by MoH
 1.  
Định lượng kháng sinh bằng phương pháp vi sinh
Microbial antibiotics assay 
VKN/TQKT-VS/02
Dượđin Vit Nam, Dượđin các nước, các Tiêu chun cơ sở trong và ngoài nước do B Y  tế  cp số đăng ký
Vietnamese
pharmacopoeia, other pharmacopoeia, in-house specifications
licensed by MoH
 1.  
Thử vô khuẩn
Sterility test
Dượđin Vit Nam, Dượđin các nước, các Tiêu chun cơ sở trong và ngoài nước do B Y tế cp số đăng ký
Vietnamese
pharmacopoeia, other pharmacopoeia, in-house specifications
licensed by MoH
 1.  
Xác định Tổng số vi khuẩn Gram âm dung nạp mật
Detection and total count ofbile-tolerant gram negative bacteria
 

TT
Tên sản phẩm, vật liệu được thử
Materials or products tested
Tên phép thử cụ thể

The name of specific tests

Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 1.  
Thuc
(Bao gm các
nguyên liu vàthành phm)
Drugs
(including active ingredients,
and drug dosage)
Phát hiCandida albicans
Detection of Candida albicans
  VKN/TQKT-VS/09([3])
Các Tiêu chuẩn cơ sở trong và ngoài nước do Bộ Y  tế  cấp số đăng ký
Other pharmacopoeia, in-house specifications
licensed by MoH
 1.  
Dược liệu
Herbal
 
Xác định t l vn nát ca dược liu
Determination of Fragmentation in Herbals
  Dượđin Vit Nam, Dượđin các nước, các Tiêu chun cơ sở trong và ngoài nước do B Y tế cp s
đăng ký/
Vietnamese pharmacopoeia, other pharmacopoeia in-house specifications licensed by MoH
 1.  
Định lượng tinh dầu trong dược liệu
Assay of Volatile Oil in herbal Medicines
 1.  
Xác định tạp chất lẫn trong dược liệu 
Determination of impurities in herbal medicines

 


TT
Tên sản phẩm, vật liệu được thử
Materials or products tested
Tên phép thử cụ thể

The name of specific tests

Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 
 1.  
Mỹ phẩm
Cosmetics
Xác định pH
Determination of pH value
  TCVN 6972-01
Phương pháp
hòa hp ASEAN, các Tiêu chun
cơ s (trong vàngoài nước) do 
B Y tế cp s
đăng ký
ASEAN harmonization
methods, other pharmacopoeia, in-
house specifications
licensed by MoH
 
 1.  
Xác định các cht màu b cm Sudan trong son môi, sơn móng và phn
Phương pháp sc ký lng hiu năng cao vi detector PDA
Determination of the banned Sudan in lipsticks, nail polishes and powder for make up
Method of High-performance liquid chromatography with PDA detector
Sudan I 10,0 µg/g VKN/TQKT-MP/10
Sudan II 10,0 µg/g
Sudan III 21,5 µg/g
Sudan IV 20,0 µg/g
 1.  
Xác định hàm lượng các nguyên t độc
Phương pháp ph hp thnguyên t
Determination of toxic elements AAS method
As
(GF-AAS)
247,5 ng/g VKN/TQKT-MP/21
Pb
(GF-AAS)
660 ng/g VKN/TQKT-MP/19
Hg
(CV-AAS)
600 ng/g VKN/TQKT-MP/17
               
 TT
Tên sản phẩm, vật liệu được thử
Materials or products tested
Tên phép thử cụ thể

The name of specific tests

Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 1.  
Mỹ phẩm
Cosmetics
Xác định cht màu Rhodamin B trong son, sơn móng, phn
Phương pháp sc ký lng hiu năng cao vi detector PDA
Determination of Rhodamin B in lipsticks, nail polishes and powder for make up
HPLC with PDA detector
1,5 µg/g VKN/TQKT-MP/16B
 1.  
Xác định đồng thi 3 cht màu b cm (Metanil yellow, Pigment red 53, Pigment orange 5) trong son, sơn móng, phn
Phương pháp sc ký lng hiu năng cao vi detector PDA
Determination of 3 colorants simultaneously prohibited (Metanil  yellow, Pigment Red 53, Pigment orange 5) in lipsticks, nail polishes and powder for make up
HPLC with PDA detector
Metanil
yellow
7,5
µg/g
VKN/TQKT-MP/29
Pigment
red 53
27
µg/g
Pigment
orange 5
12
µg/g
 1.  
Xác định 2 cht bo qun Methylcloroisothiazolinon (MCT) và Methylisothiazolinon (MIT) trong du gi và khăướt
Phương pháp HPLC vi PDA
Identification and assay two
preservatives Methylcloroisothiazolinon (MCT) and Methylisothiazolinon (MIT) in shampoo/ conditioner and wet tissue
HPLC with PDA detector
MCT: 3,2 µg/g VKN/TQKT-MP/24
MIT: 1,00 µg/g
               
 
TT
Tên sản phẩm, vật liệu được thử
Materials or products tested
Tên phép thử cụ thể

The name of specific tests

Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 1.  
Mỹ phẩm
Cosmetics
Xác định đồng thi 12 cht thuc nhóm Steroid trong kem dưỡng da, sa ra mt
Phương pháp sc kýlng hiu năng cao vi detector PDA
Simultaneous determination of 12 substances on the presence of illegal steroids in cosmetic cream and cleaning foam
 High-performance liquid chromatography with PDA
detector
Prednison 9,38 µg/g VKN/TQKT-MP/23
Dexamethason 14,06 µg/g
Triamcinol
on acetonid
23,44 µg/g
Flucinolon
acetonid
23,44 µg/g
Prednison
acetat
23,44 µg/g
Hydrocortis
on acetat
23,44 µg/g
Cortison
acetat
18,75 µg/g
Dexametha
son acetat
28,13 µg/g
Betamethas
on valerat
84,38 µg/g
Clobetason
propionat
103,13 µg/g
Mometason
furoat
75,00 µg/mL
Betamethas on propionat 187,50 µg/g
               
    


 TT
Tên sản phẩm, vật liệu được thử
Materials or products tested
Tên phép thử cụ thể

The name of specific tests

Giới hạn định lượng    (nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation      (if any)/ Range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 1.  
Mỹ phẩm
Cosmetics
Phát hin và định lượng 3 cht bị cm thuc nhóm Paraben:Isopropylparaben, Isobutylparaben và Benzylparaben trong kem, phn, du gđầu, son, khănướt
Phương pháp sc ký lng hiu
năng cao vi detector PDA
Detection and quantification of
heading 3 substances prohibited Paraben: Isopropyl paraben , Isobutylparaben and Benzylparaben cosmetic cream, powder for make up, shampoo/ conditioner, lipsticks and wet tissue
HPLC with PDA detector
Isopropylparaben
12 µg/g
VKN/TQKT-MP/25
Isobutylparaben
27 µg/g
Benzylparaben
36 µg/g
 1.  
Phát hin và định lượng 4 cht có gii hn s dng: Methylparaben, Ethyl_ paraben, Propylparaben, Butylparaben trong kem, phn, du gđầu, son, khăướt
Phương pháp sc ký lng hiu năng cao vi detector PDA
Detection and quantification 4
Substances of paraben:Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butyl_ paraben cosmetic cream, powder for make up, shampoo/ conditioner, lipsticks and wet tissue
HPLC with PDA detector
Methylparaben
9,9 µg/g
VKN/TQKT-MP/26
Ethylparaben
9,9 µg/g
Propylparaben
12 µg/g
Butylparaben
27 µg/g


 TT
Tên sản phẩm, vật liệu được thử
Materials or products tested
Tên phép thử cụ thể

The name of specific tests

Giới hạn định lượng    (nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation      (if any)/ Range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 1.  
Mỹ phẩm
Cosmetics
Phát hin và định lượng 2 đồng phân: Isobutylparaben (cht bị cm) vàButylparaben (cht có gii hn s dng) trong kem, phn, du gđầu, son, khăướt
Phương pháp sc ký lng hiu
năng cao vi detector PDA
Detection and quantification 2
Isomers: Isobutylparaben (banned substance) and Butylparaben (substance with limited use) in cosmetic cream, powder for make up, shampoo/ conditioner, lipsticks and wet tissue
HPLC with PDA detector
Isobutylparaben
23,8 µg/g

VKN/TQKT-MP/27
Butylparaben
24,3 µg/g
 1.  
Định tính và định lượng vitamin E trong kem và nước dưỡng da
Phương pháp HPLC với detector PDA
Detection and quantification vitamin E in cosmetic cream and lotion
HPLC method with PDA detector 
77,5 µg/g VKN/TQKT-MP/28
 1.  
Xác định chất cấm Tretinoin trong kem dưỡng da
Phương pháp TLC và HPLC
Determination of prohibited substances Tretinoin in cosmetic cream
TLC and HPLC method
16,5 µg/g VKN/TQKT-MP/09
 1.  
Xác định hàm lượng hydroquinon trong son và phấn
Phương pháp TLC và HPLC với detector PDA
Determinion of hydroquinone in lipsticks and powder for make up content
TLC and HPLC with PDA detector
20 µg/g VKN/TQKT-MP/12
 1.  
Mỹ phẩm
Cosmetics
Xác định tng s vi sinh vt
Total aerobic microbial count
SR = 0,027
U = 0,045
Phương pháp hòa hp ASEAN
ACM 06
ASEAN ACM 06 hamornised method
 1.  
Phát hiPseudomonas aeruginosa
Detection of Pseudomonas aeruginosa
LOD90 = 5 CFU
(trong/ within 0,1 g hoc/ or 0,1 mL)
ISO 22717:2015
 1.  
Phát hiStaphycoccocus aureus
Detection of Staphycoccocus aureus
LOD90 = 3 CFU
(trong/ within 0,1 g hoc/ or 0,1 mL)
ISO 22718:2015
 1.  
Phát hin Candida albicans
Detection of Candida albicans
LOD90 = 4 CFU
(trong/ within 0,1 g hoc/ or 0,1 mL)
ISO 18416:2015
 1.  
Xác định hot lc cht bo qun
Phương pháp vi sinh
Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product
Microbiological method
   Phương pháp hòa hp ASEAN
ACM MAL 08
ASEAN ACM MAL 08 hamornised method

Ghi chú/ Note
 • TCVN:Tiêu chuẩn Việt Nam/ Viet Nam Standards
 • VKN/TQKT…: Phương pháp do PTN xây dựng/ Laboratory developed method./.
 
([1])(tham khảo Dược điển Việt Nam IV và Dược điển các nước/ Reference from Vietnamese Pharmacopoeia IV and Pharmacopoeia of foreign countries)
([2])(tham khảo Dược điển Việt Nam V và Dược điển các nước/ Reference from Vietnamese Pharmacopoeia V, Pharmacopoeia of  foreign countries)
([3])(tham khảo Dược điển Việt Nam V và Dược điển các nước/ Reference from Vietnamese Pharmacopoeia V, Pharmacopoeia of  foreign countries)
Tên phòng thí nghiệm: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
Laboratory: National Institute of Drug Quality Control
Cơ quan chủ quản:   Bộ Y tế
Organization: Ministry of Health
Lĩnh vực: Đo lường - Hiệu chuẩn
Field: Measurement – Calibration
Người phụ trách/ Representative: ThS. Nguyễn Đăng Lâm – Phó Viện trưởng
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatoryNguyen Dang Lam, MSc. - Vice Director
TT Họ và tênName Phạm vi được kýScope
1. Đoàn Cao Sơn Các phép hiệu chuẩn được công nhận
All accredited calibrations 
                        
2. Nguyễn Đăng Lâm
3. Tạ Mạnh Hùng
Số hiệu/ Code:VILAS 087
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:  15/02/2022                                                         
Địa chỉ/ Address: 48 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Địa điểm/ Location48 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội   
Điện thoại/ Tel:           (024) 38255341/38252791     Fax: (024) 38256911
E-mail:                                    khth@nidqc.org.vn               Website:http://www.nidqc.org.vn
Lĩnh vực Hiệu chuẩn:Khối lượng
Field of Calibration:  Mass calibration 
TT Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn
Measurand/ calibrated equipment
Phạm vi đo
Range of measurement
Quy trình hiệu chuẩn
Calibration Procedure
Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1
 1.  
Cân phân tích
Analytical Balance
Đến/ To 0,1 g VKN/QTHC/20.02 0,03 mg
(0,1 ~ 1) g 0,05 mg
(1 ~ 10 ) g 0,09 mg
(10 ~ 100) g 0,25 mg
(100 ~ 200) g 0,51 mg
 1.  
Cân kỹ thuật
Technical Balance
Đến/ To 200 g VKN/QTHC/20.02 1,5 mg
(200 ~ 500) g 3,5 mg
(500 ~ 1000) g 8,5 mg
(1000 ~ 3000) g 83,0 mg

Lĩnh vực hiệu chuẩn: Nhiệt
Field of calibration: Temperature
 
TT Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn
Measurand/ calibrated equipment
Phạm vi đo
Range of measurement
Quy trình hiệu chuẩn
Calibration Procedure
Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1
 1.  
T nhit
Temperature chamber
(-20 ~ 20) ⁰C VKN/QTHC/20.19 1,6 ⁰C
(20 ~ 50) ⁰C 0,25 ⁰C
(50 ~ 250) ⁰C 1,11 ⁰C
 1.  
Thiết bị tiệt trùng
Autoclave
Nhiệt độ/ Temperature
(100 ~ 140) ⁰C
VKN/QTHC/20.23 0,47 ⁰C
 1.  
Lò nung
Furnace
(400 ~ 800) ⁰C VKN/QTHC/20.34 5,5 ⁰C


Lĩnh vực Hiệu chuẩn: Hoá lý 
Field of Calibration:  Physico – Chemical
TT Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn
Measurand/ calibrated equipment
Phạm vi đo
Range of measurement
Quy trình hiệu chuẩn
Calibration Procedure
Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1
 1.  
Quang ph tngoi
kh kiến
Ultraviolet and visible
absorption spectrophotometry
Bước sóng/ Wavelength
(200 ~ 800) nm
VKN/QTHC/20.06 0,2 nm
Độ hấp thụ/ Absorption
Đến/ To 1,5 Abs
0,009 Abs
 1.  
Quang ph hng ngoi
Infrared spectrophotometry
Bước sóng/ Wavelength
(4000 ~ 400) cm-1
VKN/QTHC/20.05 0,47 cm-1
 1.  
Sc ký lng hiu
năng cao
(detector UV-VIS và Diod array)
High performance liquid chromatography
(UV-VIS and Diod array detectors)
Bước sóng/ wavelength
(190 ~ 800) nm
VKN/QTHC/20.03 0,03 nm
Tđộ dòng/ Flow rate
(0,5 ~ 5) mL/ phút
(mL/min)
0,004 mL/phút (mL/min)
 1.  
Máy đđộ hòa tan thuc viên nén và
viên nang
Dissolution tester for
tableats and capsules
Tđộ quay/ 
Revolution rate
(50 ~ 150) vòng/ phút(r/min)
VKN/QTHC/20.11 0,14 vòng/ phút (r/min)
NhiđộTemperature
(30 ~ 50) 0C
0,09 0C
Thi gian/ Time
(10 ~ 120) phút (min)
0,16 (s)
 1.  
Máy chuđộđin thế
Potentionmetric titrator
Th tích / Volumetric
(1 ~ 20) mL
VKN/QTHC/20.07 0,27 %
 1.  
Máy chuđộKarl-
fischer
Karl- fischer titrator
Th tích/ Volumetric
(1 ~ 20) mL
VKN/QTHC/20.22 0,23 %

TT
Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn
Measurand/ calibrated equipment
Phạm vi đo
Range of measurement
Quy trình hiệu chuẩn
Calibration Procedure
Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1
 1.  
Quang ph hp th
nguyên t
Atomic absorption spectrometry
K thut hóa hơi bng ngn la/ Flame atomic absorption spectroscopy
Độ hp th/Absorption
Đến/ To 2 Abs
VKN/QTHC/20.08 1,03 %
K thut hóa hơi nguyên tbng lògraphit/ Graphite furnace atomic
absorption spectroscopy
Độ hp thAbsorption
Đến/ To 2 Abs
1,74 %
 1.  
Sc ký khí
Gas chromatography
Din tích píc/ peak area
Đến/ To 107 pA*s
VKN/QTHC/20.04 3,86 %
Tđộ dòng khí/ Gas speed
Khí mang/ Gas carrier
(0,5 ~ 50) mL/phút (mL/min)
0,09 mL/phút
(mL/ min)
Hydro/ Hydrogen
Đến/ To 100 mL/phút (mL/min)
0,88 mL/phút
(mL/ min)
Không khí/ Air
Đến/ To 800 mL/phút 
(mL/ min)
4,59 mL/phút 
(mL/ min)
NhiđộTemperature
(30 ~ 400) 0C
0,37 0C
 1.  
Máy đo pH
pH meter
Đến/ To 14 pH VKN/QTHC/20.15 0,016 (pH)
 1.  
Máy th độ tan rã
Disintegration tester
Nhiđộtemperature
(30 ~50) 0C
VKN/QTHC/20.12 0,24 0C
Tn s dao động/ Vibration frequency
(28 ~ 32) ln/phút
(times/min)
0,25 lần/ phút
(times/min)
Thi gian/ Time
(10 ~ 60) phút (min)
2,31 giây (s)


TT
Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn
Measurand/ calibrated equipment
Phạm vi đo
Range of measurement
Quy trình hiệu chuẩn
Calibration Procedure
Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/Calibration and Measurement Capability (CMC)1
 1.  
Máy th độ mài mòn
Friability tester
Tđộ quay/ 
Revolution rate
(20 ~ 30) vòng/phút
(r/min)
VKN/QTHC/20.21 0,1 vòng/phút (r/min)
Thi gian/Time
(1 ~ 10 phút) (min)
0,47 giây (s)
 1.  
Máy đđim chy
Melting point meter
NhiđộTemperature
Đến/ To 300 0C
VKN/QTHC/20.10 0,22 0C
 1.  
Phân cc kế
Polarimeter
(- 20 ~ + 20) ⁰ VKN/QTHC/20.09 0,0050
 1.  
Nhim kế
Thermo-Hygrometor
NhiđộTemperature
(15 ~ 40) 0C
VKN/QTHC/20.20 0,4 0C
Độ m/ Humidity
(30 ~ 75) %
1,4 %
 1.  
Sc ký lp mng
hiu năng cao
High performance thin layer chromatography
Din tích píc/ Peak area