Quality Control Center

Đơn vị chủ quản: 
Viet Uc - Bac Lieu Joint Stock Company
Số VILAS: 
1054
Tỉnh/Thành phố: 
Bạc Liêu
Lĩnh vực: 
Biological
Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm kiểm soát chất lượng
Laboratory: Quality Control Center
Cơ quan chủ quản:  Công ty Cổ phần Việt Úc - Bạc Liêu
Organization: Viet Uc - Bac Lieu Joint Stock Company
Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh
Field of testing: Biological
Người quản lý: Nguyễn Minh Hưng
Laboratory manager: Nguyen Minh Hung
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
 1.  
Nguyễn Minh Hưng Các phép thử được công nhận/ Accredited tests  
 
 1.  
Danh Thị Mỹ Dung  
           
 
Số hiệu/ Code:                       VILAS 1054
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Từ ngày       /10/2023 đến ngày 19/10/2026
Địa chỉ/ Address:       Khóm Nhà Mát, phường Nhà mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu                                    Nha Mat hamlet, Nha Mat ward, Bac Lieu city, Bac Lieu province
Địa điểm/Location:    Khóm Nhà Mát, phường Nhà mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu                                    Nha Mat hamlet, Nha Mat ward, Bac Lieu city, Bac Lieu province
Điện thoại/ Tel:          0291 3838 111 Fax:        0291 3838 881
E-mail:                       vietucbaclieu@vietuc.com                  Website: https://vietuc.com
Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of testing:            Biological
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement Phương pháp thử Test method
 1.  
Tôm Shrimp Phát hiện virus Đốm trắng (White Spot Syndrome Virus-WSSV) Kỹ thuật Real-time PCR Detection of White Spot Syndrome Virus-WSSV Real-time PCR technique 20 copies/5 µL phản ứng/reaction PP01-2020
 1.  
Phát hiện Vi bào tử trùng (Enterocytozoon hepatopenaei-EHP) Kỹ thuật Real-time PCR Detection of Enterocytozoon hepatopenaei-EHP Real-time PCR technique 20 copies/ 5 µL phản ứng/reaction PP02-2020
 1.  
Phát hiện vi khuẩn gây bệnh Hoại tử gan tụy cấp tính (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease-AHPND) Kỹ thuật Real-time PCR Detection of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease-AHPND Real-time PCR technique 20 copies/ 5 µL phản ứng/reaction PP03-2020
 1.  
Phát hiện virus Hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô (Infectious Hypothermal and Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease-IHHNV) Kỹ thuật Real-time PCR Detection of Infectious Hypothermal and Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease-IHHNV Real-time PCR technique 20 copies/ 5 µL phản ứng/reaction PP04-2020
 1.  
Phát hiện virus Ánh kim (Decapod Iridescent Virus-DIV1)  Kỹ thuật Real-time PCR Detection of Decapod Iridescent Virus-DIV1) Real-time PCR technique 20 copies/ 5 µL phản ứng/reaction PP05-2023
 1.  
Phát hiện virus gây Còi (Monodon Baculovirus-MBV) Kỹ thuật Real-time PCR Detection of Monodon Baculovirus-MBV Real-time PCR technique 20 copies/ 5 µL phản ứng/reaction PP06-2020
 1.  
Tôm Shrimp Phát hiện virus gây hội chứng Taura (Taura Syndrome Virus-TSV) Kỹ thuật Real-time PCR Detection of Taura Syndrome Virus-TSV Real-time PCR technique 20 copies/ 5 µL phản ứng/reaction PP08-2020
 1.  
Phát hiện virus gây Đầu vàng (Yellow Head Syndrome Virus-YHV1) Kỹ thuật Real-time PCR Detection of Yellow Head Syndrome Virus-YHV1 Real-time PCR technique 20 copies/ 5 µL phản ứng/reaction PP09-2020
 1.  
Phát hiện virus gây Hoại tử cơ (Infectious Myonecrosis Virus-IMNV) Kỹ thuật Real-time PCR Detection of Infectious Myonecrosis Virus – IMNV Real-time PCR technique 20 copies/ 5 µL phản ứng/reaction PP10-2020
 1.  
Phát hiện vi khuẩn gram âm gây Hoại tử gan tụy (Necrotizing Hepatopancreatitis-NHPB) Kỹ thuật Real-time PCR Detection of Necrotizing Hepatopancreatitis bacteria -NHPB Real-time PCR technique 20 copies/ 5 µL phản ứng/reaction PP11-2020
Ghi chú/Note:
 • PP: Phương pháp do PTN tự xây dựng/ Laboratory’s developed method
 
Ngày hiệu lực: 
18/10/2026
Địa điểm công nhận: 
Khóm Nhà Mát, phường Nhà mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Số thứ tự tổ chức: 
1054
© 2016 by BoA. All right reserved