Quality Control Department

Đơn vị chủ quản: 
Vinasoy Binh Duong Soya Products Factory. Branch of Quang Ngai Sugar Joint Stock Company
Số VILAS: 
1527
Tỉnh/Thành phố: 
Bình Dương
Lĩnh vực: 
Biological
Chemical
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: / QĐ - VPCNCL ngày tháng 03 năm 2024 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/3 Tên phòng thí nghiệm: Phòng Kiểm soát Chất lượng Laboratory: Quality Control Department Tổ chức/Cơ quan chủ quản: Nhà máy Sữa đậu nành VINASOY Bình Dương Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi Organization: Vinasoy Binh Duong Soya Products Factory Branch of Quang Ngai Sugar Joint Stock Company Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Sinh Field of testing: Chemical, Biological Người quản lý: Ngô Thị Thu Hà Laboratory manager: Số hiệu/ Code: VILAS 1527 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày /03/2024 đến ngày /03/2027 Địa chỉ/ Address: Số 15 đường 31, KCN VSIP IIA, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam Địa điểm/Location: Số 15 đường 31, KCN VSIP IIA, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam Điện thoại/ Tel: (+84) 274 222 1919 Fax: (+84) 274 222 1920 E-mail: info@vinasoy.com Website: https://vinasoy.com DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1527 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2/3 Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing: Chemical TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method 1. Sữa đậu nành Soymilk Xác định hàm lượng chất rắn hòa tan Phương pháp đo chỉ số khúc xạ Determination of dry matter content Refractive index method 8 ~ 15 QMPPHL11 (2023) (Ref. TCVN 10375:2014) 2. Xác định pH Determination of pH 3 ~ 8 QMPPHL12 (2023) (Ref. TCVN 7806:2007) 3. Xác định hàm lượng đường tổng số Phương pháp Bertrand Determination of total sugar Bertrand method (5,5 ~ 12) g/100mL TCVN 4594:1988 4. Xác định hàm lượng Nitơ Phương pháp Kjeldahl Determination of the nitrogen content Kjeldahl method (10 ~ 25) g/100g TCVN 8125:2015 Ghi chú/Note: - QMPPHL…: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method - Trường hợp Phòng Kiểm soát Chất lượng cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Phòng Kiểm soát Chất lượng phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Quality Control Department that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service. DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1527 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 3/3 Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of testing: Biological TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method 1. Sữa đậu nành Soymilk Định lượng tổng vi sinh vật Phương pháp đếm khuẩn lạc ở 300C bằng kỹ thuật đổ đĩa Enumeration of total microorganisms Colony count at 30 0C by the pour plate technique TCVN 4884-1:2015 Ghi chú/ Note: Trường hợp Phòng Kiểm soát Chất lượng cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Phòng Kiểm soát Chất lượng phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Quality Control Department that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.
Ngày hiệu lực: 
05/03/2027
Địa điểm công nhận: 
Số 15 đường 31, KCN VSIP IIA, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số thứ tự tổ chức: 
1527
© 2016 by BoA. All right reserved