Technical Division

Đơn vị chủ quản: 
VITECH Calibration Joint Stock Company
Số VILAS: 
1156
Tỉnh/Thành phố: 
Bắc Ninh
Lĩnh vực: 
Measurement - Calibration
Tên phòng thí nghiệm: Phòng kỹ thuật
Laboratory: Technical Division
Cơ quan chủ quản:  Công ty Cổ phần Hiệu chuẩn VITECH
Organization: VITECH Calibration Joint Stock Company
Lĩnh vực hiệu chuẩn: Đo lường - Hiệu chuẩn
Field of calibration: Measurement - Calibration
Người quản lý/ Laboratory manager : Nguyễn Hoài Nam
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
  1.  
Nguyễn Hoài Nam Các phép HC được công nhận/ Accredited Calibrations  
 
  1.  
Nguyễn Khoa Tâm  
           
 
Số hiệu/ Code:  VILAS 1156
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 23/02/2025           
Địa chỉ/ Address:        C207-209 đường Trần Khánh Dư, khu đô thị An Huy, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh C207-209 Tran Khanh Du Street, An Huy Urban Area, Vu Ninh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Địa điểm/Location:    C207-209 đường Trần Khánh Dư, khu đô thị An Huy, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh C207-209 Tran Khanh Du Street, An Huy Urban Area, Vu Ninh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Điện thoại/ Tel:  0222 246 6660       
E-mail: hieuchuanvitech@gmail.com                    Website: https://hieuchuanvitech.com
Lĩnh vực hiệu chuẩn:   Áp suất            Field of calibration:      Pressure            
TT Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated Phạm vi đo Range of measurement Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1
  1.  
Áp kế kiểu lò xo và hiện số Pressure gauge with digital and dial indicating type (0 ~ 40) bar ĐLVN 76 :2001 0.41 bar
 (1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits.    
Ngày hiệu lực: 
23/02/2025
Địa điểm công nhận: 
C207-209 đường Trần Khánh Dư, khu đô thị An Huy, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Số thứ tự tổ chức: 
1156
© 2016 by BoA. All right reserved