Cập nhật tiêu chuẩn mới (ISO/IEC 17021-1:2015)

Kính gửi: Tổ chức Chứng nhận và các bên liên quan     
 
     Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 "Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý" được ban hành ngày 15/06/2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011.
 
     Theo quy định của IAF (IAF ID11:2015), tổ chức chứng nhận Hệ thống Quản lý cần đáp ứng theo các yêu cầu của ISO/IEC 17021-1:2015 trước 15/06/2017.
 
     Để đảm bảo việc chuyển đổi theo ISO/IEC 17021-1:2015 được thực hiện đúng hạn, Văn phòng Công nhận Chất lượng đề nghị các tổ chức chứng nhận có liên quan cập nhật hệ thống và đăng ký để được đánh giá theo ISO/IEC 17021-1:2015 từ 15/10/2015.
 
     Từ 15/12/2016 Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ không tiến hành đánh giá theo ISO/IEC 17021:2011.
 
     Trân trọng.
 
 
            

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved