Cập nhật tiêu chuẩn mới (ISO/IEC 17021-2:2012, ISO/IEC 17021-3:2013, ISO/TS 22003:2013)

Kính gửi: Tổ chức Chứng nhận và các bên liên quan

 

Liên quan tới chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS):

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-2:2012 “Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường” được ban hành ngày 15/08/2012 để bổ sung cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011. Theo quy định của IAF (IAF PR4: 2014), tổ chức chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) cần đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 17021-2:2012 trước 15/08/2014. Văn phòng công nhận chất lượng đề nghị các tổ chức chứng nhận có liên quan bổ sung và cập nhật hệ thống theo ISO/IEC 17021-2:2012.

Liên quan tới chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS):

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-3:2013 “Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng” được ban hành ngày 02/05/2013 để bổ sung cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011. Theo quy định của IAF (IAF PR4: 2014), tổ chức chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) cần đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 17021-3:2012 trước 02/05/2015. Văn phòng Công nhận Chất lượng đề nghị các tổ chức chứng nhận có liên quan bổ sung và cập nhật hệ thống theo ISO/IEC 17021-3:2013.

Liên quan tới chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS):

Tiêu chuẩn ISO/TS 22003:2013 ban hành ngày 15/12/2013 thay thế tiêu chuẩn ISO/TS 22003:2007. Theo quy định của IAF, thời hạn chuyển đổi từ tiêu chuẩn cũ sang tiêu chuẩn mới là 3 năm. Việc công nhận theo ISO/TS 22003:2007 sẽ hết hiệu lực vào 15/12/2016. Văn phòng Công nhận Chất lượng đề nghị các tổ chức chứng nhận liên quan xây dựng và cập nhật hệ thống chứng nhận theo tiêu chuẩn mới và đăng ký với Văn phòng Công nhận Chất lượng để được đánh giá và công nhận theo tiêu chuẩn mới (ISO/TS 22003:2013) trước 15/12/2016.

Trân trọng.

© 2016 by BoA. All right reserved