Chương trình Thử nghiệm thành thạo - Xi măng PT 23 (2012)

Thử nghiệm thành thạo (TNTT) là một trong những hoạt động quan trọng để đảm bảo rằng PTN luôn thực hiện tốt các hoạt động thử nghiệm  cũng như cung cấp các kết quả thử nghiệm có độ chính xác cao cho khách hàng. Đồng thời việc tham gia các chương trình TNTT đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và chính sách về thử nghiệm thành thạo  của Văn phòng công nhận chất lượng đối với các PTN được công nhận trong hệ thống Vilas (APL 03)

Để giúp PTN xác định và nâng cao năng lực kỹ thuật và đáp ứng các nhu cầu trên, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức chương trình TNTT  “Xi măng PT 023”. Đối tượng của chương trình là các phòng thử nghiệm trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng có khả năng thử các chỉ tiêu theo chương trình này, bao gồm các PTN đã và chưa được công nhận trong phạm vi cả nước. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1.  Phép thử: Độ bền nén của Xi măng (3 ngày và 28 ngày); Độ mịn Blaine.

            2.  Thời gian

      Thời hạn đăng ký trước : 18/11/2012                  

      Thời gian gửi mẫu : Tuần thứ 1 tháng 12/2012

      Nhận kết quả cuối cùng : Tuần thứ 2 tháng 1/2013

      Công bố kết quả :Tuần thứ 4 tháng 1/2013

3.      Quy trình tổ chức: Tuân thủ theo yêu cầu ISO/IEC 17043:201, Xử lý và đánh giá kết quả theo ISO 13528:2005

4.      Bảo mật: Ban tổ chức cấp mã số riêng cho từng PTN .Chỉ có cơ quan tổ chức và PTN tham gia biết mã số này.

5.      Chi Phí :  1 500 000 ( Một triệu năm trăm nghìn đồng) đối với PTN đã được công nhận,       1 800 000 ( Một triệu tám  trăm nghìn đồng) đối với PTN chưa được công nhận  và đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng

6.      Đăng ký tham dự : Đăng ký (file đính kèm) và gửi tới địa chỉ dưới đây bằng fax hoặc email

Liên hệ : Đào Như Hoa, Điện thoại: 043 7911552 máy lẻ 18/ DĐ: 0904151195

Địa chỉ : Văn phòng Công nhận Chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

                  Fax:  04 3 7 911 551 , Email: ptboa@boa.gov.vn   ,Website : www.boa.gov.vn

Lưu ý:  Đối với PTN đã được công nhận thuộc hệ thống Vilas thì đây là chương trình bắt buộc tham gia.
 

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved